HISM108 Европейски измерения на модерните политически идеи в България ХІХ-ХХ в.

Анотация:

Курсът има за цел да представи на студентите възможността да интепретират върху връзката и влиянието на политическите идеи.

прочети още
История, политика и религия

Преподавател(и):

проф. Момчил Методиев  д.ф.н.

Описание на курса:

Компетенции:

да знаят за възникването и утвърждаването на парламентарната демокрация в последната четвърт на ХІХ и началото на ХХ век.;

да могат да интерпретират политическите идеи - тяхната връзка и влияние
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

реферат и участие в дискусии