HISM306 Проект: История на социалните и икономическите идеи

Анотация:

Проектът цели да задълбочи знанията на студентите в областта на изучаваната проблематика (историята на социалните и икономическите идеи и появата и развитието на различни изследователски школи и направления в социалната и икономическата мисъл), да развие уменията им за самостоятелно разработване на писмени работи, както и за представяне, обосноваване и защитаване на изложените тези.

прочети още
История, политика и религия

Преподавател(и):

доц. Светла Янева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Чрез проучване на специализирана литература, студентите задълбочават познанията си в сферата на развитието на социалните и икономическите идеи и се запознават с актуални школи и техните основни експоненти.

2) могат:

Студентите развиват уменията си за разработка на самостоятелни писмени работи и тяхното представяне.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Неокласическото направление в социално-икономическата мисъл
  2. Основни идеи и изследователски подходи на школата „Анали”
  3. Теорията за модернизацията и нейните основни експоненти
  4. Кейнсианството – основни идеи и представители
  5. Микроисторията – подход, идеи, развитие, експоненти
  6. И.Уолърстейн и теорията за модерната световна икономическа система

Литература по темите:

Блок, М. Апология на историята или занаятът на историка. С., 1997.

Бродел, Ф. Материална цивилизация, икономика и капитализъм ХV–ХVIII век. Т. 1. Структурите на всекидневието: Възможното и невъзможното. С., 2000.

Бродел, Ф. Материална цивилизация, икономика и капитализъм ХV–ХVIII век. Т. 2. Игрите на размяната. С., 2002.

Бродел, Ф. Световното време. С., 2005.

Кейнс, Д. М. Обща теория на заетостта, лихвата и парите. С., 1993.

Леви, Дж. Упражнения по микроистория. С., 2008.

Малинов, Св.(съст) Консерватизмът. Т. 1. С., 1999.

Wallerstein, I. The Modern World-System. vol. I. Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. New York/London (Academic Press), 1974.

Wallerstein, I. The Modern World-System, vol. II. Mercantilism and the Consolidation of the European World-Economy, 1600-1750. New York (Academic Press), 1980.

Wallerstein, I. The Modern World-System, vol. III. The Second Great Expansion of the Capitalist World-Economy, 1730-1840's. San Diego (Academic Press), 1989.

Wallerstein, I. World-Systems Analysis: An Introduction. North Carolina: Duke University Press, 2004.