HISM125 История на социалните и икономическите идеи

Анотация:

Курсът цели да запознае студентите с развитието на социалните и икономическите идеи във времето. Фокусирайки се върху основни автори и виждания и комбинирайки хронологичния с тематично-проблемен подход, курсът представя най-значимите идеи, теории и школи и техните най-ярки експоненти.

Наред с придобиване на конкретни знания за някои от различните начини за разкриване и интерпретиране на социалните и икономическите процеси и явления, курсът цели да формира у студентите разбиране за многовариантността в тълкуването на социалната и икономическа действителност, отвореност към нови подходи и интерпретации, както и да им създаде умения да се ориентират в бързо променящия се съвременен изследователски контекст.

Очаквани резултати от курса са студентите да могат да разпознават основни тези, идеи, методи, школи и автори и да формира диалогичност и нагласа да възприемат (критично) различни съвременни интерпретации на социалната и икономическата действителност.

прочети още
История, политика и религия

Преподавател(и):

доц. Светла Янева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Курсът има за цел студентите да придобият задълбочени познания и да формират всестранна представа за развитието на социално-икономическата мисъл през вековете.

2) могат:

Курсът цели студентите да формират умения за задълбочен анализ и интерпретация на социални и икономически идеи и теории.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Социални и икономически идеи през Античността и Средновековието
 2. Основни социални и икономически идеи в епохата на Ренесанса и Реформацията
 3. Социалните идеи на Просвещението и развитието на френската класическа икономическа теория
 4. Социалните и икономически идеи в края на 18 и началото на 19 в. Английската класическа икономическа теория
 5. Социалните и икономически идеи в края на 18 и началото на 19 в. Немската историческа школа. Първите „социолози” Конт и Спенсър
 6. Социални и икономически идеи в марксизма – история и съвременност
 7. Маржинализмът и появата на неокласическото направление в социално-икономическата мисъл (Алфред Маршал)
 8. Социалните и икономическите възгледи на Макс Вебер
 9. Неокласическото направление в социално-икономическата мисъл до Втората световна война
 10. Кейнсианската революция. Икономическите възгледи на Кейнс. Еволюция на кейнсианството – неокейнсианство, посткейнсианство и ново кейнсианство
 11. Френската школа „Анали”. Микроисторията – подход, идеи, експоненти
 12. Съвременни социални и икономически теории. Теория за модернизацията. Теория за зависимостта
 13. Съвременни социални и икономически теории. Теория за модерната световна икономическа система
 14. Презентации и дискусия на писмените курсови работи
 15. Приложение на някои от съвременните социални и икономически теории към историята на България и Балканския регион

Литература по темите:

Основна литература:

Бродел, Ф. Материална цивилизация, икономика и капитализъм ХV–ХVIII век. Т. 1. Структурите на всекидневието: Възможното и невъзможното. С., 2000.

Бродел, Ф. Материална цивилизация, икономика и капитализъм ХV–ХVIII век. Т. 2. Игрите на размяната. С., 2002.

Бродел, Ф. Световното време. С., 2005.

Вебер, М. Протестантската етика и духът на капитализма. С., 1993.

Кейнс, Д. М. Обща теория на заетостта, лихвата и парите. С., 1993.

Кьосева, Н. Икономически теории. С., 2009.

Леви, Дж. Упражнения по микроистория. С., 2008.

Малинов, Св.(съст) Модерната демократична идея. С., 2003.

Marshall, A. Principles of economics. London, 1920.

Rostow, W. W. The World Economy: History and prospect. Austin, Texas, 1978.

Wallerstein, I. The Modern World-System. vol. I. Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. New York/London (Academic Press), 1974.

Wallerstein, I. The Modern World-System, vol. II. Mercantilism and the Consolidation of the European World-Economy, 1600-1750. New York (Academic Press), 1980.

Wallerstein, I. The Modern World-System, vol. III. The Second Great Expansion of the Capitalist World-Economy, 1730-1840's. San Diego (Academic Press), 1989.

Wallerstein, I. World-Systems Analysis: An Introduction. North Carolina: Duke University Press, 2004.

Допълнителна литература:

Афанасиев, Ю. Н. Историзмът срещу еклектиката. С., 1982.

Блок, М. Апология на историята или занаятът на историка. С., 1997.

Бродел, Ф. Средиземно море и средиземноморският свят по времето на Филип II. Кн. 1. С., 1998; Кн. 2. С., 2000.

Вебер, М. Социология на господството. Социология на религията. С., 1992.

Тодорова, М. (съст.) Историци за историята. С., 1988.

Шумпетер, Й. История на икономическия анализ. С., 1998.

Amin, S. Le développement inégal. Essai sur les formations sociales du capitalisme périphérique. Paris, 1973.

Bornschier, V. Western society in transition. Nеw Jersey, 1996.

Chase-Dunn, Ch. K. Global Formation: Structures of the World Economy. London, Oxford and New York, 1991.

Chase-Dunn, Ch. K. The Effects of International Economic Dependence on Development and Inequality: a Cross - national Study. – American Sociological Review, 40, 1975, 720–738.

Revel, J. Jeux d’échelles. La micro-analyse à l’expérience. Paris, 1996.

Rostow, W. W. The Stages of Economic Growth: A non-communist manifesto. Cambridge, 1960, 1990.

Rostow, W. W. Theorists of Economic Growth from David Hume to the Present, Oxford, New York, Toronto, 1992.

Wallerstein, I. World-Systems Analysis: An Introduction. North Carolina: Duke University Press, 2004.

Средства за оценяване: