NISM121 Международно сътрудничество в борбата с тероризма

Анотация:

ПАСПОРТ НА КУРС

НАИМЕНОВАНИЕ НА КУРСА:

Международно сътрудничество в борбата с тероризма

СИГНАТУРА: NISM121

ЛЕКТОР:

Доц. д-р Ненко Дойков

ХОРАРИУМ

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

Курсът на обучение по “Международно сътрудничество в борбата с тероризма” предоставя на обучаемите необходимите знания и практически умения в областта на противодействието на тероризма. Той е структуриран така, че да запознае обучаемите с основни понятия свързани с теорията и практиката на дейностите по противодействието на тероризма.

В предлагания курс се разглеждат съществени въпроси свързани със създаване на определени умения за работа в екип при вземане на управленски и изпълнителски решения за антитерористични действия.

В съчетание с останалите учебни курсове изучавани в програмата “Национална и международна сигурност”, курса дава знания, навици и умения относно съдържанието на основните дейности касаещи международното сътрудничество в борбата с тероризма.

Творческа автобиография на проф. д-р Ненко Георгиев Дойков

Професионалната кариера на проф. д-р Ненко Дойков през отделните години е преминала в различни структури на МВР и водещи висши учебни заведения. В момента е щатен преподавател в Департамент „Център за изучаване на рисковете и сигуросттта”.

Проф. д-р Ненко Дойков е автор на учебните програми и водещ преподавател в различни учебни заведения – НБУ, АМВР, СУ, НСА, КИА, по учебните дисциплини: “Противодействие на тероризма”, “Оперативно-тактическа подготовка”, “Управление при кризи”, “Основи на националната сигурност”, “Основи на оцеляването в терористична среда” “Управление на службите за вътрешен ред и сигурност при кризи”, „Международно сътрудничество в борбата с тероризма”, „Организация и тактика на охранителната дейност”, „Управление на високорискови операции на регионално и международно ниво”, „Правни и организационни основи на корпоративната сигурност”, "Полицейско разузнаване" и др..

Ежегодно по покана на ръководството на съответните служби провежда специализирано обучение за служители извън системата на МВР - НСО, НРС и ДАНС.

Повече от 20 години изнася научни доклади на национални и международни конференции по тези проблеми и консултира разработването на програми, както за държавни институции така и за частния сектор.

Проф. д-р Ненко Дойков има дългогодишен опит в реализирането на програми за обучение с опасни взривоопасни материали и отговор на терористични инциденти.

Има придобити компетентности и защитени сертификати в различни области, по важните от които са:

• Диплом и сертификат -Управление на кризисни ситуации-ФБР;

• Диплом и сертификат за завършен “Курс за ръководни кадри" в изнесения Европейски център Дж. Маршъл;

• Диплом и сертификат - “Ядрен тероризъм” – организиран съвместно с посолството на САЩ, ДАНС и АМВР;

• Диплом и сертификат- “Стратегически курс за противодействие на организираната престъпност;

• Диплом и сертификат - Решаване на конфликти чрез алтернативни методи;

• Диплом и сертификат - Охрана на обществения ред за среден и ръководен полицейски състав-Испания;

• Диплом и сертификат - Специална тактика и тактическа полицейска стрелба-САЩ;

• Диплом и сертификат - Тактическо полицейско обучение-САЩ;

• Диплом и сертификат - “ Обучение по безопасност и оцеляване в правоприлагащата дейност” - организиран от ФБР, посолството на САЩ в София и АМВР;

• Диплом и сертификат - Работа в мултиетническа среда с преобладаващо ромско население;

• Диплом и сертификат - “Европейска сигурност и противодействие на тероризма”;

• Диплом и сертификат - “Обучение на обучители”;

• Диплом и сертификат - Проблеми по управлението на риска;

• Диплом и сертификат - „TAKTICAL SHOOTING AND TAKTICS”;

• Диплом и сертификат за допуск до работа с взривни вещества;

• Курс за ръководни кадри и защитен сертификат за ръководство и физическа защита при опасност от радиационни и химически източници;

• Диплом и сертификат за инструктор по “ Тактики и техники за интервенции при задържане на правонарушители” – гр. Легионово –Полша;

• Диплом и сертификат- “Предотвратяване на разпространението на оръжия за масово унищожение (ОМУ)”;

• Курс - Мащабни бедствия и аварии - насоки на Европейския Съюз – CEPOL;

• Диплом и сертификат -“Създаване и управление на интерактивен и мултимедиен курс за дистанционно обучение.

Проф. д-р Ненко Дойков е автор на повече от 40 статии и научни доклада, четири монографии, пет учебника, седем студии, пет ръководства, пет матрици и девет сценария за провеждане на широкомащабни комбинирани оперативни учения, тематично обвързани с противодействието на тероризма, организираната престъпност и защитата на националната сигурност.

Негови книги са:

Само за периода 2006-2012 г.:

1.Използване на самоделни взривни устройства за престъпни цели и организация на противодействието- С., 2006г.

2.България в обсега на тероризма 20-21 век. Анализ и противодействие- С. 2007г. 3.Самоубийственият тероризъм. Анализ и противодействие -С. 2007г.

4.Технологичен тероризъм - 2007г.

5.Лична безопасност в полицейската служба. (Тактика на оцеляването) С., 2007г.

6.Глобалният тероризъм - детерминация и форми на проявление. С.2008г.

7.Основни препоръки и правила за поведение при терористични заплахи С. 2009г.

8. Основи на тактическите действия в населени места-С. 2011

9. Противодействие на тероризма - С.2011 г.

10. Планиране и вземане на решение за управление на кризисни ситуации при терористичен акт. С.2007г.

прочети още
Противодействие на престъпността и тероризма

Преподавател(и):

 Вероника Стоилова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Ниво на достатъчна степен на компетентност по проблематиката: тероризъм, антитероризъм и международно сътрудничество в борбата с тероризма.

2) могат:

• Максимално добре да се ориентират в същността на проблематиката, да интерпретират конкретни случаи на база придобити знания.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения за:

" основите на политиката за сигурност.

" проблематиката, предизвикателствата и заплахите от страна на съвременния тероризъм.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Препоръчителна литература

I. Нормативни актове

1. Конституция на Р България - ДВ, бр. 56 от 13.07.1991 г.

2. Закон за Министерството на вътрешните работи

3. Правилник за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи.

4. Закон за специалните разузнавателни средства.

5. Конвенция относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление - ДВ 43/1994 г.

6. Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари—ДВ 119/1998 г.

7. Постановление № 255 на МС от 10.10.1996 г. за предприемане на мерки за ограничаване и недопускане на терористични действия.

8. Конвенция за борба с незаконното завладяване на самолети. Ратифицирана с Указ № 564 на Президиума на Народното събрание от 1.04.1971 г., ДВ. бр. 29 от 13.04.1971 г. Обн., ДВ, бр. 12 от 11.02.1972 г. В сила за България от 14.10.1971 г.

9. Резолюция 1373 на Съвета за сигурност на ООН, относно мерките, които следва да предприемат държавите членки на ООН за борба с тероризма 2001г.

10. Инструкция за взаимодействието между Министерството на финансите и Министерството на вътрешните работи по прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари .

11. Наредба № 15, ДВ, бр. 18/1997 г. за условията и реда за внос, износ, пренасяне, търговия, покупко-продажба, съхранение и носене на огнестрелни оръжия и боеприпаси и контрол над тях.

12. Тенденции в международния тероризъм – чуждестранен опит – бюлитин на НСС 2000г.-2006г.

II. Международни актове

1. “Конвенция за защита правата на човека и основните свободи”.Приета в Рим на 04/11.1950г., в сила от 07/09 1992г.

2. Четвърта женевска конвенция за защита на гражданските лица по време на война, приета на 12.08.1949г. и допълнителните протоколи от 1977г.

3. Конвенция от Дъблин от 1990г.

4. Договор от Маастрихт от 1990г.

5. Протокол за борба с незаконните актове на насилие в летищата, обслужващи международната гражданска авиация, допълващ разпоредбите на Конвенцията за борба с незаконните актове, насочени против безопасността на гражданската авиация, приета в Монреал на 23.09.1971 г.

6. Европейска конвенция за борба с тероризма, подписана на 11.09.1997 г. в Страсбург.

7. Конвенция за престъпленията и някои други действия, извършвани на борда на въздухоплавателните средства, подписана в Токио на 14.09.1963г.

8. Конвенция относно безопасността на персонала на Организацията на обединените нации и на асоциирания персонал, 09.12.1994 г.

9. Международна конвенция за борба с финансирането на тероризма от 2001г..

10. Международна конвенция за борба с бомбения тероризъм от 1997г..

11. “Конвенция за превенция и наказване на тероризма”. Подписана в Женева на 16 ноември 1937г. от 24 държави - не влязла в сила.

12. ” Конвенция за изпиране , издирване , изземване и конфискация на облагите от престъпления”-ратифицирана през 1993г..

III.Концепции, стратегии, програми

1. Американска концепция за конфликти с ниска интензивност.С.1998г.

2. Енциклопедия на сьвместната доктрина на С.А.Щ.16/07.1997г.

3. Национална военна стратегия н а САЩ С. 1998г.

4.Стратегическа концепция на НАТО С.1999г.

IV. Литературни източници

1. Ганчевски, Б.”Тероризмът-психологически аспекти”С.,ГорексПрес,2002г.

2. Гиндифе. “Геополитическо и геостратегическо състояние на света в началото на XXI век”- Международни отношения N:2, 2002 г.

3. Н. Дойков, Използване на самоделни взривни устройства за престъпни цели и организация на противодействието- С. 2006 г.

4. Н. Дойков, България в обсега на тероризма 20-21 век. Анализ и противодействие- С. 2006г.

5. Н. Дойков, Самоубийственият тероризъм. Анализ и противодействие -С. 2006г.

6. Н. Дойков, Технологичен тероризъм – С. 2007г.

7. Н. Дойков, Лична безопасност в полицейската служба. (Тактика на оцеляването) С., 2007г.

8. Н. Дойков, Глобалният тероризъм - детерминация и форми на проявление. С.2008г.

9. Н. Дойков, Основни препоръки и правила за поведение при терористични заплахи ( Наръчник за оцеляване в терористична среда)- С. 2007г.

10. Н. Дойков, Основи на тактическите действия в населени места-С. 2009 г.

11. Еспозито,Д.”Ислямската заплаха мит или реалност”С.2002г.

12. Жакар, Р.” В името на Осама бен Ладен.Тайното досие на терорист N:1 в света”,С, 2001г.

13. Иванова, Е.”ООН и международният тероризъм”-Международни отношения N:2, 2002г.

14. Красински, М. “Тероризъм или борба за свобода”-Международни отношения 1993г., N:5

15. Кънчев Р. “Съвременни военни доктрини и стратегии за национална сигурност” С 1999г..

16. Маринов,Р.”Кризисен мениджмьнт”. Н.Б.У.С.1999г.

17. Наумов, Г.” Атентатът в катедралата Света Неделя”, С., Партиздат, 1989г.

18. Наръчник на Центьра за военно разузнаване на С.А.Щ.м.май 1996г.

19. Пизано,В.”Тероризмът,организираната престъпност и борбата с тях”, Военен журнал N:5, С,1994г.

20. Проданов В. “Глобалните проблеми и съдбата на България” С. 2001г.

21. “Синергетична парадигма на националната сигурност” У.И.”Стопанство”С.2002г.

22. Семерджиев Ц. “Стратегическо ръководство (лидерство)” С. 2000г.

23. Семерджиев Ц. “Инструменти за стратегическо ръководство С4I” С. 2001г.

24. Семерджиев Ц.”Войната на мрежите” С 2001г.

25. Трифонов, Т.” Тероризъм. Политически и правни аспекти”. С., Албатрос. 1998г.

26. Трифонов,Т.” Организация и тактика на борбата с терористичната дейност”.С,1996г.

27. Трифонов,Т.,Кръстев,Г.,Ралчев,Г,Търкаланов,Ю. “Основни функции,място,роля,цели и задачи на Национална служба Сигурност в съвременното общество”,С,1997г.

28. Хофман, Б.” Тероризмът днес”. С., Плеяда. 1999г.

29. Хънтингтън,С.,”Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световният ред”,С.,1999г.

30. ”Европейска сигурност и противодействие на тероризма”Горекс Прес,С., 2002г.

V. ИHTEPHET РЕСУРСИ

1. Center for Defense Information: Terrorism Project

http://www.cdi.org/terrorism/

2. Center for Nonproliferation Studies: Terrorism

http://www.cns.miis.edu/research/terror.htm

3. The Centre for the Study of terrorism and Political

Violence

http://www.st-and.ac.uk/academic/intrel/research/cstpv

4. Terrorism Research Center

http://www.terrorism.com/index.shtml

5. The Counter-Terrorism Page

http://www.terrorism.net/home.asp

6. Council on Foreign relations: Terrorism Resource

Center http://www.cfr.org/Public/media/attack.html

7. The Henry L. Stimson center: Chemical and Biological Terrorism

http://www.stimson.org/cwc/terror.htm

8. The International Policy Institute for Counter-

Terrorism http://www.ict.org.il/institute/ict.htm

9. National Security Institute: Counter Terrorism

http://nsi.org/terrorism.html

10. Studies in Conflict and Terrorism

http://www.tanda.co.uk/journals/ta/105761 OX.html

11. Terrorism and Political Violence http://www.frankcass.com/onls/tpv.htm

12. Center for Strategic and International Studies:

Homeland dedense http://www.csis.org/burke/hd/index.htm

13. U.S. Centers for Disease Control and Prevention: Bioterrorism Preparedness and Response http://www.bt.cdc.gov/

14. U.S. Department of State: International Security:

Response to Terrorism http://usinfo.state.gov/topical/pol/terror/

15. U.S. Critical Infrastructure Assurance Office http://www.ciao.gov/

16. U.S. Mission to the U.N.: Political and Security Affairs:Terrorism

http://www.un.int/usa/terror.htm

17. U.S. Department of State: Bureau of Diplomatic Security: Overseas Security Advisory Council http://www.ds-osac.org/

18. U.S. Department of State: Diplomatic Security Service:Rewards of Justice http://www.dssrewards.net/

19. U.S. Central Intelligence Agency: The War on Terrorism

http://www.odci.gov/terrorism/index.html

20. U.S. Department of State: Foreign Terrorist

Organizations http://www.state.gov/s/ct/rls/rpt/ato/

21. U.S. Department of State: Counterterrorism Office http://www.state.gov/s/ct/

22. U.S. Environmental Protection Agency: Counter-

Terrorism http://www.epa.gov/swercepp/cntr-ter.html

23. U.S. Federal Emergency Management Agency: Fact

Sheet: Terrorism http://www.fema.gov/library/terror.htm

24. U.S. Federal Bureau Of Investigation: National Infrastructure Protection Center http://www.nipc.gov/

Средства за оценяване:

- тест - 25 %

- анализ - 25 %

- курсова работа-50%

- писмен изпит-100%