CTRM216 Оръжията на тероризма и защитата от тях

Анотация:

Запознаване на студентите с оръжията на тероризма, с пораженията от тях върху човешкия организъм, върху материалните обекти и социалната сфера и изучаване средствата и начините за защита от тях.

прочети още
Противодействие на престъпността и тероризма

Преподавател(и):

доц. Валентин Радев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Задълбочени знания в областта на използваните от терористите технически средства, (оръжия), разпознаването на различни видове взривни материали и устройства, знания за поразяващите възможности на различните оръжия и съвременните индивидуални средства и способи за минимизиране въздействието им върху човека, а също така на околната среда и материалните обекти, както и познаването на съвременните методи и технически средства за откриване на взривни, химични и наркотични вещества, и технически средства за предотвратяване на дистанционни взривове.

Умения да анализират степента на пряката заплаха от конкретен вид оръжие, като ръководители или експерти, в различни корпоративни, правителствени организации и институции, ангажирани със сигурността и борбата с тероризма.

Нагласи за самостоятелно анализиране и изготвяне на експертизи, както и за ръководене на колективи и проекти, свързани с борбата с тероризма на технологично и техническо ниво.

)


Предварителни изисквания:

няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Военный энциклопедический словарь. М., ВИ, 1984.

2. Иванов, Т. Химия и технология на ВВ. С., ДИ Техника, 1983.

3. Инструкция за организация на защита и поведение при употреба на радиоактивно оръжие в мирно време. Международния институт по здравеопазване и здравно осигуряване. 2004. http://www.zdrave.net/document/institute/e-library/Miscellaneous/Instr_Radioact_Or.htm

4. Инджиев С. Стрелкови БП. Казанлък, 1991.

5. Камбурова, Г. Нови методи за определяне токсичните газове, отделящи се при взривната химическа реакция. С. Сп. Експлозив, бр. 1, 2004, с. 21.

6. Каменогорский, М. Заряда для "пояса шахида". М., г. Независимое военное обозрение, бр. 33, септември 2004.

7. Каталог за въоръжение и военна техника. С., КИНТЕКС, 1994.

8. Каталог на продуктите. Фондация "Хемус", 2004. http://www.hemusbg.org/Web%20Catalogue/bg/products/1_8_1_1/index.htm

9. Каталог компании "Безар-Импер". Обнаружение взрывчатых веществь. 2004. http://antiterror.com.ru/?sublevel=6

10. Никифорова А., Витанов Л. Тенденции в развитието на средствата за

индивидуална защита от ядрено, химическо и бактериологично оръжие и промишлени отровни вещества. Сп. "Идеи, анализи, дискусии …", бр. 1, 1995, с. 20.

11. Пашов, И. Курск - разбулването на мистерията. "Клуб ОКЕАН", 2002. http://sea-world.hit.bg/history.htm

12. Покровский, Г. Взрыв. М, Недра, 1973.

13. Радев. В. Защита от взривяване. Взрив и взривни устройства. Библиотека всичко за оръжието, бр. 2, 1997.

14. Радев. В. Защита от взривяване. Защита на автомобила от взривяване. Библиотека всичко за оръжието, бр. 3, 1997.

15. Радев В., К. Сарайдаров. Въоръжение и техника за икономисти. Курс лекции. УНСС, 1997.

16. Саздов, Р. Наръчник по взривни работи. С., Партиздат, 1982.

17. Стоянов Д. Калибърът. В. Всичко за оръжието, бр. 12, стр. 9, 1995.

18. Терористи се стремят към "мръсни бомби". В-к "Сега", 12 май 2003 г.

19. Эпов, Б. Основы взривного дела. М., ВИ МО, 1974.

20. Штейнберг, М. Заряд для "пояса шахида", газета "Руский базар", 2004.

21. Cassese, Antonio. Terrorism is Also Disrupting Some Crucial Legal Categories of International Law. European Journal of International Law, Vol. 12, No. 5, 2001, pp. 993-1001.

22. Greenwood, Christopher. International Low and the Conduct of Military Operations. Newport& Naval War College Press, March 2001, pp. 179-198.

23. Marphy, Sean. Terrorizmus und das Konzept des bewaffneten Angriffs in Arikel 51 der UNO-Charta. Harvard International Law Journal, Band. 3, Winter 2002, S. 41-51. (Translated from the English by Jana Fedotova).

24. Robert, Adam. Counter terrorism, Armed Force and the Laws of War. Survival, Vol. 44, No. 1, Spring 2002, pp. 7-32.

25. The Ordnance Types of Explosives. 2004. http://www.ordnance.org/explosives.htm

26. Cyclotrimethylene trinitramine. From Wikipedia, the free encyclopedia. 2004. http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclotrimethylene_trinitramine

27. Jane's Wepon Systems. 1993-1994.

28. Jane's NBC Protection Equipment, 1990-1991.

29. EN 132/1990. Средства за защита на дихателни органи. Определения.

30. EN 133/1990. Средства за защита на дихателни органи. Класификация.

31. EN 134/1990. Средства за защита на дихателни органи. Номенклатура на компонентите.

Средства за оценяване:

Cеминар - 10%

Kазус - 10%

Eсе - 10%

Тест - 70%