NISM214 Психология и сигурност

Анотация:

• индивидуална регулация на поведението; социално-психични феномени

• методология на подбора на персонал и оценяване на развитието в кариерата

• психология на интегритета и корупцията

• корпоративни девиации и сигурност

• психология на тероризма и антитерора

• психология на войната

• психология на социалните катастрофи и методи за оказване на психологична подкрепа

• психични разстройства и сигурност

прочети още
Противодействие на престъпността и тероризма

Преподавател(и):

доц. Румен Петров  д-р
проф. Калин Гайдаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знания по:

• основните механизми на психичната регулация на индивидуалното и социалното поведение

• основните форми на масова деструкция, тяхната психологическа същност и психологическите подходи за тяхното противодействие

• методология и подходи за психологична диагностика на персонал, включително оценяване на интегритет и психологична оценка на индивидуалния принос.

2) умения по:

• да боравят със специфичния категориален апарат в областта на психологията на сигурността

• самостоятелно да развиват и задълбочават знанията си в областта на психологията на сигурността


Предварителни изисквания:
• базисни знания в областта на хуманитаристиката

• интерес към изучаване на психологичните основа ни индивидуалното и социалното поведение в контекста на масовите деструкции от социален, природен и промишлен характер

• умения да анализират и систематизират теоретична информация

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Гайдаров, К. (2007). Криминалната личност. С., Унив изд. и Софи-Р.

2. Гайдаров, К. (2005). Психологически проекции на съвременния тероризъм. (лекция). НБУ

3. Градев, Д. (1995). Социална психология на масовото поведение, С.

4. Лешан, Л. (2008). Психология на войната: размисъл за нейната мистика и лудост. С., Анимар.

5. Льо Бон, Г. (2002). Психология на тълпите. С., Витяз.

6. Московичи, С. (2008). Социална психология. С., Д. Яков.

7. Ольшанский, Д. (2002). Психология терроризма. С-Пб., Питер.

8. Попов, Хр. (1999). Човешката агресия. Социалнопсихологични и психоаналитични аспекти. С., Color Studio.

9. Попов, Хр. (2005). Тероризмът. С., ВИ.

10. Стоянов, Г. (2003). Тероризмът (генезис и проявление) С., ВИ.

11. Ронин, Р. (1999). Своя разведка. Минск, Харвест

12. Сочивко, Д. В. (2006). Подсознание террориста. М.

13. Томсон, Л. (2005). Антитеррор. М.

14. Трифонов, Т., С. Славов (2000). Теоретични проблеми на разузнаването. С.

15. Чуков, В. (2004). Ислямският фундаментализъм. С., Изток-Запад.

16. Lesser, I. (1999). Countering the new terrorism. Santa Monica, CA: Rand

17. Mangelsdorf, D.(2006). Psychology in the Service of National Security. NY

18. http://www.cdi.org/terrorism/

19. http://www.st-and.ac.uk/academic/intel/research/cstpv

20. http://www.ict.org.il/institute/ict.htm

21. http://www.tanda.co.uk/journals/ta/1057610X.html

22. http://www.terrorism.com/index.shtml

Средства за оценяване:

два теста за проверка на знанията