MUSM424 Проект: Композиция І част

Анотация:

Курс MUSM424 Проект: Композиция І част е тренингов курс към аудиторен курс MUSM103 Композиция І част. Курсът е насочен към студенти изучаващи специалността композиция, които чрез него получават базова представа за развитието на съвременната музика в България в контекста на европейската културна практика. В посоченото направление курсът съчетава практически упражнения по опознаване и анализиране на етапи и периоди от развитието на композиционното майсторство. Тренингът представя информации за институции, които работят трайно в сферата на съвременната българска музика, запознава с тенденции и направления в работата на съвременните творци.

прочети още
Композиция и дирижиране

Преподавател(и):

проф. Георги Арнаудов  д-р
проф. Стефан Драгостинов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: основни идеи и понятия в музикалното изкуство; принципи на създаването на музикалната творба; възможни връзки с други изкуства; проблеми в музикалната интерпретация, разгледана и в обществен и културен контекст.

2) могат: да работят с основни понятия и факти, да прилагат своите познания при анализ на музикалната форма, да разпознават различни стилове, епохи и композиционни принципи и да правят класификации.


Предварителни изисквания:
• Да са завършили бакалавърска степен и курсът на обучение по музикалнотеоретични дисциплини - Теория на музикалните елементи, Хармония I и II част, Музикален анализ I и II част, Полифония I и II част

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Работа върху проекти в областта на съвременната музикална култура.
  2. Практическа дейност в културна институция.

Литература по темите:

Арнаудов, Георги. Бележки към разбирането на понятието стил в музиката от края на ХХ и началото на ХХI век. Българско музикознание (3-4 - 2013). сс. 182-200. ISSN 0204-823X

Арнаудов, Георги. Множествена естетика в музиката на постмодерността. Минимализъм и процесна музика. Българско музикознание (1 - 2012). сс. 52-70. ISSN 0204-823X

Холопов, Ю. Н.. Гармония. теоретический курс. Санкт- Петербург Москва Краснодар 2003.

Хофстатър, Дъглас. Гьодел, Ешер, Бах: Една гирлянда към безкрайността, С. Изток-Запад, 2011, 1104 стр.

Aldwell, Edward, Schachter, Carl, Cadwallader, Allen. Harmony and Voice Leading. Schirmer, 2010, 736 p.

Fux, Johann Joseph; Mann, Alfred; Edmunds, John The Study of Counterpoint from Johann Joseph Fux’s Gradus ad parnassum. New York: W.W. Norton & Co. 1965, 160 p.

Jeppesen, Knud Counterpoint: the polyphonic vocal style of the sixteenth century. trans. by Glen Haydon, with a new foreword by Alfred Mann. New York. 1992, 320 p.

Lang, Berel. The Concept of Style, NY, Cornell University Press; Rev Exp Su edition, 1987, 320 p.

Vicentino, Nicola. Ancient Music Adapted to Modern Practice. Edited by Claude V. Palisca; Translated by Maria Rika Maniates. Yale University Press, Nov 27, 1996 - 560 p.

Messiaen, Olivier „The Technique of My Musical Language”, Paris: Alphonse Leduc, 1944.

Read, Gardner „Music Notation”, New York: Allyn and Bacon, Inc., 1979.

Schoenberg. Arnold. Theory of Harmony. University of California Press 2010, 472 p.

Schroeder, Carl. Harmony and Theory: A Comprehensive Source for All Musicians. Musicians Institute Press, 1998, 160 p.

Zarlino, Gioseffo “Istituzioni armoniche”, tr. Oliver Strunk, in Source Readings in Music History. New York, W.W.