MUSM282 История на съвременната музика I част

Анотация:

• Курсът проследява процеси в музиката през първата половина на ХХ век и дава на студентите многостранна подготовка по проблемите на музикалното развитие, на тенденциите в световната музикална култура, вкл. и българската Овладяването на знания, умения и навици в тази област дават на обучаваните широко поле за прилагане на усвоената от тях информация в много практически области на музикалното изкуство – музикознание, композиция, музикална критика, преподаване и др.

• Целта на обучението е да се направи исторически обзор и анализ на музикалните стилове в музиката ХХ век до наши дни и творчеството на техните най-ярки представители. Курсът цели да насочи студентите и към активно разбиране на музиката чрез слушане и анализ на различни музикални творби. Съвременният музикалнонаучен и общокултурен мироглед изисква базирането и съчетаването в дисциплината на основни понятия от областта на както на музикалната теория, музикалния анализ, хармония, полифония, оркестрация, музикалната естетика и др., така и на сферата на изкуството и хуманитаристиката въобще.

• • Курсът изисква активност от страна на студентите и предполагат самостоятелна работа по темата и участие в дебат по време на семинарите, които в тематичния план са означени със знак ©.

• • Формиране на оценката – комплексно: активност по време на семинарите; резултат от тест, проведен през семестъра; реферат, изпитен резултат.

прочети още
Композиция и дирижиране

Преподавател(и):

проф. Елисавета Вълчинова-Чендова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• музикални стилове и представители в музиката на ХХ век, вкл. за българската музики

• автори, основни творби

• основна музикална терминология, свързана с разглежданата проблематика

• анализ на музикални творби, осъществен чрез слушане на музика и разглеждане на нотни текстове

• да слушат активно и с професионално-аналитично отношение музика

• основни критерии за подбор на ползваната литература по музикална история от печатни и други източници.

2) могат:

• да формулират основни характеристики на музиката на ХХ-ХХI век

• да формулират основните стилови и жанрови направления

• да характеризират музикални школи, стилове и автори

• да характеризират и анализират основни музикални творби чрез усвоен музикално-терминологичен апарат

• да прилагат самостоятелно своите умения чрез усвоени навици по отношение на професионално-аналитичния подбор на съществуващата литература по музикална история

• да прилагат самостоятелно своите умения чрез усвоени навици, постигайки активно и професионално-аналитично слушане на музика


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Бакалавърска степен.

• Студентите да имат знания по обща история на музиката

• Курсът може да бъде посещаван от всички студенти магистри, които имат интереси в областта на музикалната историяФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• The Oxford Dictionary of Music (http://www.oxfordmusiconline.com/public/)

• Официални интернет сайтове на композитори (с библиография).

• Вълчинова-Чендова, Е. Енциклопедия български композитори. С., СБК, 2003. www.ubc-bg.com

• Официалната страницата на ISCM http://www.iscm.org/index.php

• Япова, Н. Музиката от началото на ХХ век. Опит върху историческия смисъл. С., Просвета, 2004.

• Материали в Moodle и библиография по конкретните теми

Средства за оценяване:

Устен изпит

Реферат

Курсова работа/проект