MBAM203 Световна финансова система

Анотация:

Изучават се основните категории на международните финанси като "валута", "валутен курс" и "валутен пазар", "платежен баланс", "международна парична система"

прочети още
Финанси

Преподавател(и):

доц. Цветелина Маринова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След успешно завършване на курса студентите ще:

1) знаят:

" Най-важните понятия и концепции в областта на международните финанси.

" Основните характеристики на практиката и тенденциите на участие на България в системата на международните финанси.

2) могат:

" Да обобщават и систематизират текущата информация за явленията и процесите в международните финанси

" Да преценяват ограниченията в икономическата политика, произтичащи от участието на местното стопанство в международната финансова система


Предварителни изисквания:
Познания по Макроикономика, Международна икономика, Финанси и банково дело

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Маринов, Г. Международни финанси и икономиката на България, BSNN, Варна, С. 2010

2. Маринов, Г. Единната валута на ЕС и източноевропейските страни, BSNN, Варна, С. 2006

3. Вачков, Д. М. Иванов. Българският външен дълг 1944 – 1989. Банкрутът на комунистическата икономика, Сиела, С. 2008

4. Пилбийм, К. Международни финанси, FTP, С. 1995

5. Мизес, Л. Свободният пазар и наговите врагове: псевдонауката, социализма и инфлацията, „Атлас”, С.,2010

6. Фридман, М. Немирството на парите. Епизоди от монетарната история, ”Д.Яков”, С.,1994.

7. Стоименов, М. Международни финанси, ”Очи”, С.2010

8. Неновски, Н. Паричният ред. Критика на теорията на парите, Сиела, С., 2007

9. Неновски, Н. К. Христов, Б. Петров. От лев към евро”, Ciela, С. 2001

10. Масларов, С. и колектив. Глобални пари и финанси, НБУ, С., 2011

11. Масларов, С. Международни финанси, НБУ, С., 2010

12. Багус, Ф. Трагедията на еврото, МаК, С., 2011

13. Система за виртуално обучение MOODLE

14. www.imf.org

15. www.bis.org

16. www.ime.bg

17. http://ec.europa.eu/economy_finance/index_en.htm;

18. http://www.ecb.int/home/html/index.en.html

Средства за оценяване:

Текущ контрол: провежда се чрез и първа и втора текущи проверки.

Крайната текуща оценка за курса ще бъде съставена от

- 40% от първа текуща проверка;

- 40% от втора текуща проверка;

- 20% от участието в семинарните части на занятията;

Окончателната оценка за студентите, които нямат положителен резултат от текущия контрол през семестъра или системно (повече от три пъти) са отсъствали, ще се оформи чрез семестриален изпит.

При положителна крайна текуща оценка всеки студент може да избере дали да се яви на изпит или да остави текущата си оценка като окончателна.

Семестриалният изпит се провежда по време на редовната сесия. Първата му част е заключителен тест. Втората част на семестриалния изпит е писмен отговор на три въпроса от материала на курса, като единият от въпросите е изключително върху материалите за България.

Резултатът от семестриалния изпит се оформя с по 50% от двете му части.

По избор на студента окончателната оценка може да се образува от една оценка от текущия контрол (30%) и една оценка от изпита (70%).