MBAM935 Риск мениджмънт I част

Анотация:

Целта на курса е да се изучи същността на риска като икономическо явление, методите и подходите за оценка и измерване на риска, основните модели за управление на риска.

прочети още
Финанси

Преподавател(и):

гл. ас. Красимир Костенаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Същността и спецификата на риска като икономическо понятие;

• Финансовите инструменти като носители на риск и тяхната роля в процеса на управление на рисковете.

• моделите за управление на риска, за конструиране и управление на портфейли от

финансови инструменти

2) могат:

• Да идентифицират риска на компанията;

• Да оценяват риска на компанията;

• да управляват риска с използването на моделите и инструментите за управление на финансови рискове.


Предварителни изисквания:
Математика, информационни системи, микро- и макроикономика,

Финанси, финансови пазари и инструментиФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1) БодиД, АКейн, А.Д.Маркъс. Инвестиции (трето издание). Натурела, София, 2000.

2) Галиц.Г. Финансов инженеринг. Инструменти и техники за управление на финансовия риск (превод от английски език). Издателство "Делфин Прес", Бургас, 1994.

3) Матеев,М. Анализ и оценка на риска при инвестиционни решения. Издателство "Стопанство", София, 2000.

4) Орешарски,П. Управление на инвестициите, ИК "Люрен", София, 2000.

5) Стоянов, В. "Пари, банки, борси". Галик, С, 1996.

6) Стоянов, С. "Фючърси, опции и синтетични ценни книжа", "Стопанство", С, 1999.

7) Пътев, П., Канарян, Н., - Управление на портфейла, Абагар, Велико Търново, 2008;

8) Thomas Coleman, A practical guide to risk management, Research foundation of CFA institute, 2011;

9) Philippe Jorion, Financial risk manager handbook, sixth edition, Wiley , 2011;