MBAM395 Финансови пазари

Анотация:

В курса студентите придобиват основни теоретични и приложни познания за финансовите инструменти, търгувани на аричните и капиталовите пазари. Разглеждат се общи въпроси на инвестициите и инвестиционния процес при вложения във финансови инструменти, на групите инвеститори и механизмите на функциониране на финансовите пазари. Акцентира се върху инфраструктурата на капиталовите пазари и в частност на капиталовия пазар в България. Въз основа на теоретични познания за възвращаемост и риск на финансовите инструменти се разглеждат инвестициите в акции, облигации и колективни инвестиционни схеми.

Целите на курса са:

• Да предостави знания и умения в областта на инвестициите в различни класове финансови инструменти;

• Да представи съвременната инфраструктура на капиталовия пазар и неговите индикатори;

• Да разкрие същностните характеристики на процесите по управление на риска, свързан с финансовите пазари;

• Да предостави на студентите знания, свързани с анализа на финансовите пазари и с видовете инвестициони стратегии при вложения в различните видове финансови инструменти.

прочети още
Финанси

Преподавател(и):

проф. Иванка Данева  д-р
гл. ас. Красимир Костенаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• съдържателните характеристики на финансовите пазари и търгуваните на тях инструменти;

• кои са етапите на първичното и на вторичното предлагане на ценни книжа;

• каква е технологията на осъществяване на сделки с ценни книжа;

• кои са индикаторите на финансовите пазари ;

• характеристиките на основните инструменти на фундаменталния и техническия анализи.

2) могат:

• да разграничават инструментите, търгувани на капиталовия пазар от тези, търгувани на паричния пазар;

• да посочват спецификата на първичния и вторичния пазар на ценни книжа;

• да дискутират особеностите на вторичната търговия с различни финансови инструменти.

• да разпознават индикаторите на финансовите пазари;

• да използват основните инструменти на фундаменталния и технически анализ.


Предварителни изисквания:
•Студентите да имат знания и/или умения:

• микроикономика

• макроикономикаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Финансов пазар-същност, обхват, видове
 2. Пазар на краткосрочни ценни книжа-инструменти и участници
 3. Валутен пазар-обекти, участници, организация на пазара
 4. Капиталов пазар – същност, инструменти и участници
 5. Първичен пазар на акции и облигации.Процес на емитиране и пласиране.
 6. Търговия на регулираните пазари на ценни книжа- обхват, видове сделки.
 7. Инфраструктура на капиталовия пазар в България
 8. Индикатори на капиталовите пазари-същност, предназначение, изчисляване.
 9. Инвестиционен анализ - Фундаментален и технически анализ
 10. Пазар на деривати- характеристика, видове, доходност, организация на пазарите.
 11. тест

Литература по темите:

Основна литература

1. Зви, Боди, Алекс Кейн и Алън Дж. Маркъс. Инвестиции. С.,2000

2. Петранов, Ст. Инвестиции. С., 2010.

3.Пътев, П., Канарян, Н., - Управление на портфейла, Абагар, Велико Търново, 2008;

4. Стоянов, С. Фючърси, опции и синтетични ценни книжа, София, 1999

5. Шарп, У., Гордон, Ж. и Джеффри А.Инвестиции, М.,1998

6. Матеев, М. Инвестиции и инвестиционен мениджмънт: теория и практика. С., Сиела, 2012