MBAM364 Проект: Управление на капитала

Анотация:

Проектът:Управление на капитала има за цел да развие способността за изследователска и аналитична работа на студентите, в областта на корпоративните финанси и по-конкретно в областта на управлението на капитала на компанията, работейки в екип. Той способства за придобиване на умения за изчисляване на цената на капитала на компания, оперерираща в условията на формиращ се капиталов пазар, чрез използването на модификации на известните модели.

прочети още
Финанси

Преподавател(и):

гл. ас. Ралица Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно разработилите проекта студенти:

1) знаят:

• Основните предимства и недостатъци на различните форми на финансиране на бизнеса;

• Как да изберат оптималната капиталова структура на компанията;

• Моделите за оценка на цената на капитала и използването им при вземането на инвестиционни решения.

2) могат:

• Да разработват различни стратегии за избор на конкретни форми на финансиране;

• Да анализират резултатите от различните финансови стратегии на компанията.

• Да определят оптималната капиталова структура, която максимизира стойността на компанията, отчитайки фактора риск.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Финанси на предприятието;

• Финансов анализ;

• Счетоводство на предприятието.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Среднопретеглена цена на капитала (WACC). Задаване на проекта. Разяснения.
  2. Събиране и обработка на данни
  3. Самостоятелна работа

Литература по темите:

• Ненков, Д., - „Оценка на инвестициите в реални активи”, УНСС, 2005

• Петров, Г. и др. –„Корпоративни финанси”, Тракия М, София, 2004

• Трифонов, Т., Трифонова, С. – “Финансов анализ на фирмата”, Сиела, София, 2001

• Трифонов, Т. – “Финансово - инвестиционнен и счетоводен анализ на корпоративния капитал”, Тракия-М, София, 2002

• Brealey R., Myers S., Marcus A. – “Fundamentals of Corporate Finance”, McGraw Hill, 2001

• Copeland, T., Koller, T. – “Valuation workbook”, John Wiley & Sons, Inc, New York, 2000

• Helfert E. – “Financial Analysis Tools And Techniques A Guide”, McGraw Hill, 2001

• Fabozzi F., Peterson P. – “Financial Management and Analysis”, John Wiley & Sons, Inc, New York, 2003

• Ross S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D. - „Fundamentals of Corporate Finance” – R.D.Irwin, 2003.

• Damodaran.A. http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/

• E&Y Practitioner’s guide to cost of capital & WACC calculation. 2018. https://www.eycom.ch/en/Publications/20180206-Practitioners-guide-to-cost-of-capital-And-WACC-calculation/download