MBAM304 Банков мениджмънт

Анотация:

Този курс има за задача да даде базови и специализирани знания на студенти с висше образование и специализация в банковото дело и финансовото посредничество.

Курсът изследва функционирането на банковата система и отделните търговски банки, като финансови посредници и продавачи на услуги, регулирането на банковата система, установяването и практиката на вътрешните баланси и пропорции, разпределението на финансовите ресурси и други специални въпроси.

Програмата е подготвена за курс с продължителност от един семестър.

прочети още
Финанси

Преподавател(и):

доц. Ренета Димитрова  д-р
гл. ас. Нигохос Канарян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1. Ще знаят: За същността, целите и функционирането на банковата система и нейното регулиране, ролята на централната банка и търговските банки като продавачи на услуги, както и за пътищата осигуряващи оптимизиране на тяхната дейност.

2. Ще могат: Да анализират отделни операции и/или цялостната дейност на отделна търговска банка, да предлагат решения за повишава ефективността й като център на печалба. Да анализират и предлагат решения за подобряване дейността на търговските банки отчитайки влиянието което оказват решенията на централната банка при реализирането на провежданата от нея парична политика.


Предварителни изисквания:
При разработването на курса автора отчита факта, че студентите са слушали и издържали успешно курсове по макро и микро -икономика, както и основните университетски курсове. Това дава основание за стремеж към преподаване предимно на специализирани знания и умения и основно да се наблегне на практиката в страната, съпоставена с достиженията на развитите в това отношение страни.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература:

1.Вачков, Ст. и колектив, Въведение в банковото дело, Стено, 2009

2.Младенов, М. Пари Банки кредит. Princeps, 1998

3.Стефанова, П. Банки и кредитно посредничество. Тракия, 2000

4.Димитрова, Р. Банки и банково обслужване, Ромина, 2011

5.Закон за кредитните институции

6.Закон за гарантиране на влоговете

7.Закон за потребителския кредит

Допълнителна литература:

1.Александрова, М. и екип . Финанси – практически моменти, С., 2005

2.Заутер, В. Основи на банковото дело. Делфинпрес, 1994

3.Завадска, З и колектив, Банково дело, УИ Стопанство-УНСС, 2004

4.Михайлов, Ев. и колектив. Пари и банково дело, Мартилен, 1998

Средства за оценяване:

-Казуси - 90%

-Други -10%

Дата на провеждане на текущия контрол.

-Казус №1 , след Тема №4 - продължителност 1 час;

-Казус №2, след Тема № 9 - продължителност 1 час;