HACM177 Практика: Дигитална колекция "Тракийски животински стил"

Анотация:

Практиката е посветена на животинския стил в тракийското изкуство. В него студентите ще се подготвят за работа с интернет-базирани дигитални библиотеки и в екипна работа ще започне изграждането и попълването на дигитална колекция от представителни паметници

Географски обхват – Съвременна България

Хронологически обхват - 4-3 в.пр. Хр.

Цели

• Да се определят принципите за формализация и класификация

• Да се подберат и представят еталонните паметници.

• Да възпита у студентите мислене, стремеж към точно описание и вярна оценка.

• Да се придобият методически умения в областта на формализацията

• Ще се придобият основни знания за културата и за изобразителното изкуство на траките. Акцентът ще бъде поставен върху специфичното и общото с паметниците на скитския животински стил

• Ще се придобият умения за работа по създаване и попълване на интернет базирана база данни в областта на културата

прочети още
Тракия и културата на Древния свят

Преподавател(и):

доц. Татяна Шалганова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните принципи на наблюдение и атрибуция на художествените произведения.

• Основните етапи на последователно екзаминиране и експертиза на предмета на древното изкуството

2) могат:

• Да категоризират дадено художествено произведение и да направят художествена оценка

• Да работят и попълват интернет-базирана база данни
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Да познават добре хронологията и периодизацията на изкуството по българските земи, Средиземноморието и други контактни култури.

• Да познават паметниците на изкуството от Античността

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

БОГДАНОВ, Б. Орфей и древната митология на Балканите. Унив. изд. "Св. Климент Охридски". С., 1991.

ВЕЛКОВ, В., Робството в Тракия и Мизия през античността. София 1967.

ВЕНЕДИКОВ, И., Медното гумно на прабългарите. София 1983.

ВЕНЕДИКОВ, И., Раждането на боговете. София 1992.

ВЕНЕДИКОВ, И., Тракийското съкровище от Летница. София 1996.

ВЪЛЕВА, Ю., Декоративни и иконографски особености на погребалната живопис (ІV–VІ в.). – Изкуство, 1984, 1, 20 – 25.

ВЪЛЕВА, Ю., Сцената Погребално угощение в Пловдивската гробница. – Проблеми на изкуството, 1985, 2, 46 – 56.

ЕЛИАДЕ, М. Митът за вечното възвръщане. С., 1994.

ЕЛИАДЕ, М. Трактат по история на религиите. С., 1995.

ЕТИЕН, Р. Всекидневният живот в Помпей. Български художник. С., 1983.

МАРАЗОВ, И., Heterotopia на Древна Тракия 1. Могила, гробница, погребални дарове. – В: Тракия и околният свят. МИФ 9, НБУ, София 2005, 73-122.

МАРАЗОВ, И., Heterotopia на Древна Тракия 2. Некропол и съкровище. – В: В: Съкровище и сакрална топография. МИФ 13, НБУ, София, 2008, 39-68.

МАРАЗОВ, И., Въведение в проблематиката. – В: Съкровището. МИФ 10, НБУ, София, 2005, 5-18.

МАРАЗОВ, И., Мит, ритуал и изкуство на траките. София 1993.

МАРАЗОВ, И., Митология на траките. София 1994.

МАРАЗОВ, И., Могили, гробници, епос, иконография. - В: Съкровището. МИФ 10, НБУ, София, 2005, 93-126.

МАРАЗОВ, И., Невидимият мит. София 1992.

ОВЧАРОВ, Д., М. ВАКЛИНОВА, Ранновизантийски паметници от България. С. 1978.

Римски и ранновизантийски селища в България. Т. І –ІІ, 2002–2003.

ФОЛ, А. Тракийският Дионис, книга 1, Загрей, София 1991.

ФОЛ, А. Тракийският Дионис. Книга втора: Сабазий. С., 1994.

ФОЛ, А. Тракийският орфизъм. С., 1986.

ФОЛ, А. Химните на Орфей. С., 1995.

ФОЛ, А. Човекът във видовете време. С., 1998.

ВЕЛКОВ, В., Градът в Тракия и Дакия през късната античност (IV-VI в.). София 1959.

ШАЛГАНОВА, Т. Съкровище и погребален обред в тракийската култура. – В: Съкровище и сакрална топография. МИФ 13, НБУ, София, 2008, 17-38.

R. Pillinger, V. Popova, B. Zimmerman – Corpus der spatantiken und fruchristlichen

Wandmalerei Bulgariens. Wien, 1999

Средства за оценяване:

Да подберат и разработят 15 анотации на предмети от животинския стил

Активно да участват в дискусиите