HACM101 Периодизация и структура на тракийската култура

Анотация:

Курсът дава знания за основните принципи на периодизация на тракийската култура, нейните археологически, исторически и изобразителни основания. Основна цел на курса е представянето на предметната и обектна структура на тракийската култура като извор за реконструкция на културно-историческото минало. Логиката на курса: хронология, паметници, политически и исторически контекст, социална структура, идеология. Запознава с резултатите от последните разкопки и изследвания в областта на тракологията, с емблемантичните ансамбли и паметници на тракийската култура.

Цели:

• Да даде знания в областта на хронологията и развитието на тракийската култура

• Да запознае с основните паметници на тракийската култура

• Да създаде навици в разпознаването на паметниците на тракийската култура

прочети още
Тракия и културата на Древния свят

Преподавател(и):

доц. Татяна Шалганова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Материални и изобразителни извори за тракийската история и култура

• Структурата на културата

• Основните паметници на тракийската култура

• Най-новите изследвания в областта на тракийската култура

• Владеят основната методика на изследователския процес

2) могат:

• Да извършват разпознаване на тракийските паметници

• Да разсъждават върху проблематиката

• Да решават изследователски задачи

• Да работят с литературата по въпроса


Предварителни изисквания:
Да имат базови познания по тракийска и антична култура

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Богданов, Б. Орфей и древната митология на Балканите. София.УИ Кл. Охридски. 1991.

Венедиков, И., Т. Герасимов. Тракийското изкуство. София.1973.

Кисьов, К. Тракия и Гърция в древността. Могилни гробници от класическата епоха в община Калояново. Пловдив.Автоспектър. 2005.

Китов, Г. Долината на тракийските владетели. Славена. 2005.

И. Маразов. Мит, ритуал и изкуство у траките. София.1992.

И. Маразов. Митология на траките. София.1994

Маразов, И. Митология на златото. София.ИК “Хр. Ботев”.1994.

Михайлов, Г. Траките. София.1974.

Тачева, М. Царете на древна Тракия. Книга първа. София.Агато. 2006.

Филов, Б. Надгробните могили при Дуванлий. София. 1934.

Фол, А. Политическа история на древна Тракия. София.1974.

Фол, А. Политика и култура в древна Тракия. София. 1990.

Фол, А. Orphica Magica. София. УИ “Кл. Охридски”. 2004.

Фол, В. Скалата, конят, огънят. Ранна тракийска обредност. София. Аргес. 1993.

Фол, В. Скални топоси на вяра. Studia Thracica 10.2007.

Христов, И. Храмът на безсмъртните. София, 2010

Средства за оценяване:

Подготовка на реферат

Участие в дискусии