HACM116 Семинар: Гърците и варварите. Типология на културните взаимодействия

Анотация:

Курсът предлага историческо и методологично въведение в проблематиката на културните влияния и вазимодействия. Възникването и развитието на древните култури се осъществява в процес на постоянно взаимодействие осъществявано чрез различни механизми. Ще бъде разгледано действието на тези механизми и реакциите на културите на примера на взаимодействието между гръцката и варварските култури през различните епохи. В курса ще се акцентира върху взаимодействието на гръцкото с тракийското изкуство. Изкуството на елините оказва с голямо влияние както с вноса на вещи на лукса, така и с иконографските заимствания, които се правят от местните майстори.

Основната цел на курса е да се получи представа за общите процеси на взаимодействие в изкуството на древна Европа. Различните източници и равнища на влияние и взаимодействие ще бъдат разкрити въз основа на сравнителния анализ на конкретни паметници от чуждата и тракийската култура

прочети още
Тракия и културата на Древния свят

Преподавател(и):

доц. Татяна Шалганова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• - проблематиката, свързана с културното развитие и взаимодействие

• - различните модели на взаимодействие между центъра и периферията

• - постижения на науката при оценката на културното развитие и на взаимодействието между художествените явления

2) могат:

• - да прилагат усвоените познания върху конкретни паметници и артефакти

• да ползват литературата по въпроса


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Артамонов, М.И. Сокровища скифских курганов. Ленинград-Прага.1966.

Герасимов, Т., И. Венедиков. Тракийското изкуство. София.1973.

Граков, Б.Н. Скифы. Москва.1971.

Зайцев, А. И. Культурний переворот в Древней Греции VІІІ-V вв. До н. э., Ленинград, 1985

Канторович, А.Р. К вопросу о переднеазиатском влиянии на звериный стиль степной Скифии. - ВДИ.3: 146-168.

Луконин В.Г. Искусство древнего Ирана. Москва.1977.

Маразов, И. Мит, ритуал и изкуство у траките. София.1992.

Маразов, И. Трако-скитската културна общност. - В: Д. Раевски. Митология на скитите. София.Български художник.1986: 5-46.

Маразов, И. Скитска апликация от Северна Тракия в колекция "Арес". - Сп.БАН.5-6. 1998: 9-17.

Мозолевский, Б.Н. Фракийская узда из Хоминой могилы. - В: Фрако-скифские культурные связи (=Studia Thracica 1).1975: 166-179.

Раевский, Д.С. Митология на скитите. София.Български художник.1986.

Раевский, Д.С. Некоторые замечания об интерпретации древних изобразительных памятников. - В: Международная конференция по первобытному искусство. Кемерово. 1999: 118-123.

Хазанов, А. Золото скифов. Москва.1975.

Шалганова, Т. Скъпоценните съдове от бронзовата епоха на Балканския полуостров. МИФ 8. Вино и култура. София 2003, 76-97.

Шалганова, Т. “Brotleibidole” – един вид глинени предмети от културата на инкрустираната керамика по Долни Дунав. В: Земите на България – люлка на Тракийската култура.Том І, Гео Прес, 2003, 37-42.

Шалганова, Т. Изкуство и обред на бронзовата епоха. Култура на инкрустираната керамика по Долен Дунав. - Монографии 3 – МИФ, София 2005

Шаму, Фр., Гръцката цивилизация, С 1979

Шер, Я.А. Луристан, Зивие и скифо-сакский звернный стиль. - В: Культура Востока: Проблемы и памятники. Краткие тезисы. Санкт Петербург: 37-42.

Ahn, G. Religiose Herscherlegitimation im achamenidischen Iran. Acta Iranica 31.1992.

Andronikos, M. Vergina. The Royal Tombs. Athens.1984.

Berciu, D. Contribution a l'etude de l'art thraco-gete. Bucuresti.1974.

Boardman, J. Persia and the West. 2000.

Brenties, B. Der Tierstil in Eurasia. Seemann.Leipzig.1982.

Burkert, W. The Orientalizing Revolution. Near Eastern Influence on Greek Culture in the early Archaic Age. Harvard University Press, 1992, 1995, 1997.

Burkert, W. Babylon, Memphis, Persepolis : eastern contexts of Greek culture. Cambridge: Harvard University Press, 2004

Ghirshman, R. Iran. Protoiranier, Meder und Achameniden. Munchen. C.H. Beck.1964.

Hatzopoulos, M. Cultes et rites de passage en Macedoine. (=Melethemata 19).Athens.1994.

Hatzopoulos, M. Macedonian Institutions under the Kings. (= Melethemata 22).Athens.1996.

Kossak, G. Von die Anfangen des skytho-iranischen Tierstils. - In: H. Franke (Hrsgb.). Skythika. Munchen.Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften: 24-86.

Marazov, I. A Structural Iconographic Analysis of the Gundestrup Cauldron. - In: Kaul, F. et al. Thracian Tales on the Gundestrup Cauldron. Amsterdam.Najade Press.1991: 43-75.

Megaw V., Megaw, R. Celtic Art. Thames&Hudson.1989.

Piotrovsky, B.B. Scythian Art. The Legacy of the Scythian World: mid-7th to 3rd C.B.C. Leningrad. Aurora Publishers.1986.

Rostovtzeff, M. Animal Style in South Russia and China. Princeton Monographs in Art and Archaeology. Vol.14.1929.

Venedikov, I. L'art thrace et l'art achemenide. - In: Actes du I Congres des etudes balcaniques et sud-est europeennes. Sofia. T.II.1970: 381-396.

Средства за оценяване:

реферат