CASM043 Проект: Драматургичен семинар I част

Анотация:

Целта на този извънаудиторен курс е студентите магистри да приложат знанията и уменията си в написването на сценарий по литературно произведение на известен автор.

прочети още
Филмово и телевизионно изкуство

Преподавател(и):

проф. Светла Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Как да изградят собствен драматургичен критерий за оценяване на литературен материал

• Какви са драматургичните принципи при адаптацията на литературен материал

• Как да драматизират и структурират адаптиран материал

2) могат:

Да напишат добър сценарий, ако имат даденост за това
Предварителни изисквания:
Да са завършили успешно първата част на курса “Драматургичен семинар"

• Да имат знания за историята и естетиката на киноизкуството, знания в областта на литературознанието и богата обща култура

• Да могат да се изразяват добре писмено

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Избор на литературен материал. Драматизация и структуриране на адаптиран материал.

Литература по темите:

1. Аристотел, За поетическото изкуство, С., 1975

2. Аристотел, Реторика, С.,1993

3. Тодоров, Цветан, Поетика на прозата, С.,

4. Фаулър,Р., Речник на съвременните литературни термини, С., 1995

5. Христова,Св., Да напишем киносценарий, С.,изд. на НБУ, 2003

6. Христова,Св. Сценарийният сюжет, изд.НБУ, 2010

7. Христова,Св. Киносценарият - написване и пренаписване, изд.Сиела, 2012