CASM169 Кино и психоанализа - приложни аспекти

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

Курсът представя в сравнителен план избрани теми от психоанализата и аналитичната психология като интерпретативна рамка за анализ на мотиви, фигури и формални решения в съвременната аудиовизуална култура.

Курсът цели:

• да разшири подходите към продуктите на аудиовизуалната култура като потърси допълващите се ракурси във фройдистките и юнгианските интерпретации на визуалните текстове.

• да предложи позиции за “прочит” на културните стереотипи и подлежащите им по-дълбинни конфигурации в епохата на постмодернизма.

прочети още
Филмово и телевизионно изкуство

Преподавател(и):

преп. Ангелина Василева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

знаят:

• определени полета от психоанализата и аналитичната психология;

могат:

• да работят с тях като с интерпретативни инструменти;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• култура в областта на визуалните изкустваФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Делден К., Символика на приказките, С. Леге-Артис, 2002

2. Jacobi J. Complex / Archetype / Symbol in the Psychology of C.G. Jung, NY, Pincenton Univ. Press, 1959

3. Klein M., The Psychoanalysis of Children, London, The Hogart Press, 1975, ch.3, pp.35-58

4. Клайн, М., Любов, завист, благодарност, С., Лик, 2002,

5. Нойманн, Э., Леонардо да Винчи и архетип матери в К.Г. Юнг, Э. Нойманн, Пихоанализ и искусство, М., REFL-Book, 1996, стр. 95-153

6. Ранк О. Психоанализа и митология, Евразия, 1995

7. Самюелз А., Б. Шортър, Ф. Плаут, Критически речникна аналичната псхология на К.Г. Юнг

8. Самуелс Э., Юнг и постюнгианцы, М., Че Ро, 1997

9. Уиникът Д.У., Игра и реалност, С., Приноси, 1999

10. Франц М.-Л. Анимус и анима във вълшебните приказки, С., Леге-Артис, 2004

11. Фройд З., Тълкуване на сънищата, Евразия, 1993, гл. VI-VII, стр. 222-343, 343-441

12. ------------, Несъзнаваното, в Аз и То, Евразия, 1997, стр. 5-63

13. ------------, Въвеждане на нарцисизма, Аз и То в Отвъд принципа на удоволствието, С. Наука и изкуство, 1992, стр. 15-39, стр. 159-198

14. ------------., За някои невротични механизми при ревността, параноята и хомосексуалността, Тъга и меланхолия, Задръжки, симптом, страх, Теорията за либидото, Разпадането на Едиповия комплекс, в Анатомия на чувствата Евразия, 1994, стр. 285-297, стр. 297-314, стр. 314-398, стр. 7-20, стр.83-90,

15. -------------, Три студии върху теорията на сексуалността в Психология на сексуалността, Хр. Ботев, 1991, стр. 17-131

16. -----------, Един детски спомен на Леонардо да Винчи в Естетика, изкуство, литература, С., СУ “Кл. Охридски”, 1991

17. Fordham, M., Freud, Jung, Klein: The fenceless field, London, N.Y., Routledge, 1995, part 1

18. Хол Дж. Юнгианска анализа на сънищата: Теория и практика, Леге Артис, 2005

19. Эдингер Э.Ф. Эго и архетип, М., Пентаграфик, 2000, гл. I-II,

20. Vogler C., Le guide du scenariste, Dixit, 1998

21. Юнг, К.Г. Э. Нойманн, Пихоанализ и искусство, М., REFL-Book, 1996

22. Юнг К. Г., За архетповете на колективното несъзнавано в Архетиповете и колективното несъзнавано, Плевен, 1999, стр. 9-49

23. ------------------, Понятието за колективно несъзнавано в Архетиповете и колективното несъзнавано, Плевен, 1999, стр. 49-63

24. --------------, Несъзнаваното в аналитичната психология, в Аз и То, Евразия, 1997, стр. 267-364

25. -------------, Динамика на несъзнаваното, Плевен, 2001

26. -------------., За архетпа с особено внимание върху понятието анима, За психологията на архетипа на детето, в Архетиповете и колективното несъзнвано, За феноменологията на духа в приказките, За психологията на образа на трикстера, Съзнавано, несъзнавано и индивидуация, Психологически аспекти на архетипа на майката в Архетиповете и колективното несъзнавано, За психологическия аспект на образа на Кора, в Архетиповете и колективното несъзнвано, Плевен, 1999, стр. 63-85, стр. 155-189, стр. 211-259, стр. 259-279, стр. 279-297, стр. 85-119, стр. 189-211

27. ---------------. За отношението на аналитическата психология към поезията, Психоанализа и литература, ред. М. Кирова, С., СУ Кл. Охридски, 1995, стр.

28. Самуэлс Э., Юнг и постюнгианцы, М., Че Ро, 1997

29. Самюелз А., Б. Шортър, Ф. Плаут, Критически речник на аналитичната психология на К.Г. Юнг

30. http://www.cgjungpage.org/;

31. http://jungland.indeep.ru

32. http://webspace.ship.edu/cgboer/jung.html

Средства за оценяване:

• устно аналитично изложение на текст/проблемна област от работите на З.Фройд и/или К.Г.Юнг и неговите последователи по избор от предварително зададени текстове - 30%

• писмена курсова работа - анализ от позициите на психоанализата и/или аналитичната психология на филм/група филми/рекламни серии с минимален обем от 5-7 стр.стандартен комп. текст - 30%

• активност в дискусиите по време на семинарните занятия и устна защита на писмената работа - 40%