CASM151 Драматургичен семинар І част

Анотация:

Курсът представя систематично най-съвременните методи в сценарийното творчество, които разкриват механизма за изразяване на човешкия разказ с въздействащ киноезик.

Всяка от темите се допълва с части от филми, илюстриращи основни тези, застъпени в лекциите. Целта на семинарните занятия е да се постигне затвърждаване на материала от теоретичната част в една по-свободна форма, чрез провокиране на индивидуалното мислене у студентите.

Целта е да се систематизира и проблематизира информацията за драматургията на филмовия сценарий с цел разчитането й на практическо ниво от сценаристи, режисьори, оператори, сценографи.

Курсът включва и индивидуална работа със студентите върху сценариите им за магистърски филми и проекти.

прочети още
Филмово и телевизионно изкуство

Преподавател(и):

проф. Светла Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите студенти:

1/ще знаят:

Как да избират и разработват най-ефективният драматургичен подход за авторските си цели.

2/ще могат:

Да пишат сценарии за киното и телевизията чрез истории, разказани с образи, драматично действие и диалог.


Предварителни изисквания:
Знания за филмовата естетика, за киното и неговите изразни средства, усет за драматургично изграждане.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Световните сценарийни тенденции - оригиналност в традицията. Успешните жанрове в българското кино и техният бъдещ шанс.
 2. Подход, мотивация и съображение на драматурга при оценяването на сценарийните качества на материала.
 3. Идея и идеология на сценария.Как драматургично се развива идеята за сценарий?
 4. Конфликтът в сценария - видове и функции.
 5. Съдържателни и формални изисквания към работни конспекти при писането на сценария. Най-често ползваните сценарийни форми в кинопрактиката.
 6. Представяне на сценариен проект пред питчинг форум.
 7. Сюжет и фабула - в светлината на класически и съвременни тълкувания.Видове фабулни конструкции.
 8. Библейските и митологичните тематични модели и необходимост от съвременното им осмисляне и трансформиране. Сънят като изразно средство на драматурга.
 9. Аристотеловите възгледи в драматургичната теория.Влияние на постмодернистичните идеи върху кинодраматургията.
 10. Структуриране на сценария - варианти. Аргументи за ползата от триактната структура на киносценария.
 11. Времетраене и драматургични функции на всяка от трите части на сценарийната структура. Скорост на сюжета. Формат на сценария.
 12. Комуникативен статус на сценарийния жанр.Как се конструира драматургична конвенционалност в различните кино жанрове?

Литература по темите:

Препоръчителна литература

1. Аристотел, За поетическото изкуство, С., 1975

2. Аристотел, Реторика, С.,1993

3. Тодоров, Цветан, Поетика на прозата, С.,

4. Фаулър,Р., Речник на съвременните литературни термини, С., 1995

5. Христова,Св., Да напишем киносценарий, С.,изд. на НБУ, 2003

6. Христова,Св. Сценарийният сюжет, изд.НБУ, 2010

7. Христова,Св. Киносценарият - написване и пренаписване, изд.Сиела, 2012

Средства за оценяване:

самостоятелно разработени драматургични задачи;

писане на сценарий по готов филм;

участие в дискусии;

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ 30%

ПИСМЕН ИЗПИТ 50%

УСТЕН ИЗПИТ 20%

Дата на провеждане на текущия контрол - 7 и 14 седмица