MALM192 Практика: Хоспитиране по немски език

Анотация:

Хоспитирането трябва да осигури необходимата база от знания и умения за професионална реализация на студентите по избраната от тях тясна специалност – педагогика на обучението по чужд език и да ги подготви за текущата педагогическа и стажантската практика по специалността. Курсът цели:

• да даде възможност на студентите да се запознаят на практика с особеностите на чуждоезиковото обучение в контекста на българското общообразователно училище;

• да направи прехода от теорията към практиката (педагогическия стаж) по-плавен и безболезнен;

• да развие у студентите умения и навици за работа в класната стая;

• да развие умения за критически, теоретично обоснован анализ, за изследване и справяне с конкретни методически проблеми на работното място.

С оглед на тези цели курсът предполага следните форми на учебна работа:

• запознаване с учебната програма по немски език, валидна за класа, който ще се наблюдава;

• запознаване с училището, с училищния учебен план и с годишното тематично разпределение на учебната програма по немски език за наблюдавания клас;

• наблюдение на уроци (изисква самостоятелна работа от страна на студентите и включва подготовка за полево изследване и водене на структурирано наблюдение);

• обсъждане на наблюдаваните уроци под ръководството на методик и/или ментор (предполага активност от страна на студентите по време на дискусиите);

• самостоятелен критичен анализ на наблюдаваните учебни занятия и правене на изводи за професионалното развитие.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

доц. Елена Савова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• отблизо и на практика особеностите на чуждоезиковото обучение в началната, основната и средната степени на българското общообразователно училище.

2) могат:

• да подлагат на конструктивен анализ и изследват конкретни методически проблеми на работното място;

• да вземат добре обосновани решения в процеса на обучение по чужд език.


Предварителни изисквания:
• добри познания по немски език;

• записан/завършен курс по методика на чуждоезиковото обучение.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Немски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

1. Димитрова, С. и Ташевска, С. (2005) Педагогическо портфолио за стажант-учители по чужд език. София: НБУ

2. Симеонова Й. (2000), Преподавателят по чужд език. С комуникативна ориентация и комуникативност в обучението. С., изд. Къща "Актив-комерс"

3. Симеонова Й. (2000), Чуждоезиково общуване и комуникативна ориентация на преподавателя, сп. ЧЕО, кн. 1

4. Симеонова Й. (2000), Комуникативни акценти в началната методическа подготовка, сп. ЧЕО, кн. 5-6

5. Стефанова П. (1999), По въпроса за планирането на учебния процес по чужд език", сп. ЧЕО, кн. 5

6. Симеонова Й. (2000), Преподавателят по чужд език. С комуникативна ориентация и комуникативност в обучението. С., изд. Къща "Актив-комерс"

7. Симеонова Й. (2000), Чуждоезиково общуване и комуникативна ориентация на преподавателя, сп. ЧЕО, кн. 1

8. Симеонова Й. (2000), Комуникативни акценти в началната методическа подготовка, сп. ЧЕО, кн. 5-6

9. Стойчева, Д. (2000), Педагогическа практика - цели, съдържание, организационни форми, сп. ЧЕО, кн.5-6

10. Gower, R. and Waters, S. (1983). Teaching practice handbook. Heinemann

11. Larsen-Freeman, D. (1986) Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press

12. Scriverner, J. (1994). Learning Teaching. Oxford: Heinemann

13. Schart, Michael, Legutke, Michael. Lehrkompetenz und Unterrichtsgestaltung. Deutsch lehren lernen. Einheit 1. Berlin u.a.: Langenscheidt, 2012

14. Wajnryb, R. (1992). Classroom observation tasks. CUP

15. Ur, P. (1996) A Course in Language Teaching, Practice and Theory, Cambridge: Cambridge University Pres

16. Ziebell Barbara, Schmiedjell Annegret (2012). Unterrichtsbeobachtung und kollegiale Beratung. Langenscheidt: Berlin, Munchen, Leipzig, Wien, Zurich, New Jork, Langenscheidt