COGM004 Когнитивно моделиране

Анотация:

Курсът представя идеите на моделирането на когнитивните процеси и основните подходи на когнитивното моделиране

В курса се излагат основите на символния и конекционисткия подходи за описание на когнитивните процеси. В дискусионна форма се разглеждат основите, силни и слаби страни на тези подходи

Едновременно с това студентите се въвеждат практически в моделирането с невронни мрежи

Целта на курса е да запознае студентите, теоретично и практично, с основните идеи и методи на моделирането на когнитивните процеси

прочети още
Когнитивна наука (на английски език)

Преподавател(и):

проф. Морис Гринберг  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- Какво е модел и по-специално какво е модел в когнитивната психология

- Основните понятия и идеи на символните подход

- Основните понятия и идеи на конекционизма

- Основните схеми за представяне на знания

- Основни когнитивни архитектури

- Положителните и отрицателни страни на различните подходи към моделирането

2) могат:

- Да представят знанията си от определена област чрез схемите за представяне на знания

- Да разбират символни и конекционистки когнитивни модели


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Models in cognitive science. The methodology of cognitive modeling. Main approaches to modeling. The symbolic, connectionist, and dynamic systems approach.
 2. Representations and modeling. The logical approach to knowledge representation. Propositional and predicate calculus.
 3. Schemas and Scripts. Production systems and semantic networks.
 4. Cognitive Architectures. The architecture ACT-R.
 5. Criticisms of the symbolic (classical) approach to modeling. Connectionism and brain mechanisms. Basic concepts and their formal expression.
 6. Generic connectionist architectures.
 7. Learning paradigms. Supervised and unsupervised learning. Hebbian learning in one layer ANN. Pattern associator. Limitations of Hebbian learning. The delta rule and quadratic error minimization.
 8. Generalized delta rule (backpropagation of errors). Analysis of the hidden layer activation pattern and internal representations.
 9. Recurrent ANN. Simple recurrent Elman networks. SRN application in linguistics and decision making.
 10. Constraint satisfaction in ANN. The Jets and Sharks example. The Necker cube example. Online simulations.
 11. Hopfield ANN. Attractors and the harmony function. Dynamics of recurrent ANN based on update rules and harmony maximization. The local minima problem.
 12. Modeling and empirical results: methodology. Models as explanations in cognitive science. Modeling approaches and their complementarity. Critical assessment of cognitive models.
 13. Test.
 14. Student symposium: Presentation of recent papers in cognitive modeling. Discussion.
 15. Student symposium: Presentation of recent papers in cognitive modeling. Discussion.

Литература по темите:

McLeod, P., Plunkett, K., and Rolls, E.T. (1998), "Introduction to Connectionist Modeling of Cognitive Processes", Oxford (в наличност в библиотеката на НБУ)

Plunkett, K., and Elman, J. L. (1998), "Exercises in Rethinking Innateness: A Handbook for Connectionist Simulations", MIT (в наличност в библиотеката на НБУ)

Port, R. F. and van Gelder, T. (1995), "It's About Time: An Overview of the Dynamical Approach to Cognition", ch. 1 in "Mind as Motion: Exploration in the Dynamics of Cognition", eds. Port, R. F. and van Gelder, T. (1995)

Средства за оценяване:

tests (тестове) - 35%

Participation in class discussions and/or assignment completion - 35%

Paper presentation - 30%