COGM009 Практика: Дизайн на експеримент

Анотация:

" Практически упражнения по разработване и описване на дизайн на експерименти. Всеки студент разработва свои собствени експериментални дизайни. Дизайните се обсъждат от всички участници в курса. Дизайните се предават и дискусиите се провеждат в система за уеб-базирано обучение.

прочети още
Когнитивна наука (на английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Евгения Христова  д-р
доц. Пенка Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти могат:

да разработват дизайни за междугрупови експерименти

да разработват дизайни за вътрешногрупови експерименти

да разработват дизайни за факторни експерименти

да описват експерименти в приетия от научната общност формат


Предварителни изисквания:
основни познания за дизайн на експеримент (напр. COGM 001)

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Harris, Peter (2002) Designing and Reporting experiments in Psychology, Biddles Ltd.

Cozby, P. C. (1993). Methods in behavioral research. Mountain View: Mayfield Pub.

Elmes, D. G., Kantowitz, B. H., Roediger III, H. L. (1985). Research methods in psychology. St. Paul: West Pub. Co.

Средства за оценяване:

дизайн на междугрупов експеримент – 30%

дизайн на вътрешногрупов експеримент – 30%

дизайн на факторен експеримент – 40%