TCMM296 Семинар: Инвестиции и финансиране на иновационните дейности

Анотация:

Целите на семинара са да запознаят студентите с методите и средствата на финансирането на проекти и проект мениджмънта, включвайки в него и пред проектната фаза, а именно разработването на проектната идея. По време на семинара студентите ще бъдат запознати с теоретико-методологическите и практико-приложни аспекти на финансирането на проекти и техния мениджмънт, в т.ч. какво представлява проекта, както и неговото управление, а също така и ролята на проекта за управление на промяната и за изпълнение фирмената стратегия, участниците в този процес, структурирането и финансирането на проекта, форми и модели за финансиране, избор и изграждане на екипи, планиране, изпълнение, мониторинг и др., фокусът се премества върху възможностите за финансиране на проекти от ЕС, както и върху спецификата им.

Целите на курса са да запознаят студентите с методите и средствата за инвестирането и финансирането на други специфични проекти на телекомуникационния оператор. Студентите се запознават с финансирането чрез европроекти и др. Студентите се запознават с основните методи за предаване и обработка на данни. С финансирането чрез финансови инструменти. С финансирането от ЕИБ и ЕИФ, както и от ЕБВР

прочети още
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Преподавател(и):

доц. Йосиф Аврамов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти следва да:

• 1)знаят: какво представляват проектите и принципите на структурния подход за тяхното управление;

• каква е ролята на проекта, финансирането на проекта и проект мениджъра за реализиране на фирмената стратегия;

• да дефинират необходимия обем, видове и модели на финансиране за постигане на целта на проекта;

• да определят и обосновават необходимите за изпълнение на проекта ресурси;

• как възникват, структурират, финансират и изпълняват проекти;

2) могат: 1.Да изчисляват основните показатели за инвестиционна привлекателност на финансов актив

• 2. да обосновават връзката между визията, мисията и стратегията на организацията и потребността от проекти, както и възможностите за тяхното финансиране;

• да формулират и разработват форми, модели, структури и конструкции/схеми за финансиране на проекти;

• да анализират проблемите по определяне на фирмената стратегия и избора на адекватни проекти и съответните форми и модели за финансиране при нейната реализация;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Корпоративни финанси

Публични финанси и в частност данъчна и осигурителна теория

Банково дело

Европейска интерграция

Финансиране на европейски проекти.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1. Финансови източници и структури – характеристика и видове. Начини на финансиране на проекти. Участници и структуриране на проекта. Мецанин (Mezzanine) финансиране; Joint Venture финансиране;Секюритизация (Securitization)
  2. Финансиране от ЕС чрез финансови инструменти по четири от ОП на ЕС чрез Фонда на фондовете с принципал министъра на иновациите и растежа
  3. Ролята на финансовите инструменти за финансиране на проектите в сектор „Телекомуникации“
  4. Финансиране от международни банки – ЕИБ и ЕИФ
  5. Финансиране от международни банки – ЕБВР и Черноморската банка за търговия и развитие в гр.Солун
  6. Ролята на финансовите инструменти за финансиране на проектите в сектор „Телекомуникации“

Литература по темите:

Основна литература:

Аврамов, Й. – ФИНАНСОВ ИНЖЕНЕРИНГ В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ, София, 2021, Издателство на НБУ

Аврамов, Й. – Използване на финансовите инструменти от публичните субекти, София, 2019, Институт по публична администрация при Министерския съвет

Аврамов, Й. – Корпоративни финанси (Финанси на малката и средната фирма), СИЕЛА, София, 2008

Аврамов, Й., Банев, Ал.Възможности и подходи за публично-частно партньорство, София, 2014, Институт по публична администрация при Министерския съвет

• Frank F., Henry A Davis and Carmel de Nahlik, (2012): Project Financing, 8th Edition, Playhouse Yard, London, UK.