TCMM295 Семинар: Стопанско управление в електронните съобщения

Анотация:

Целите на курса са да запознаят студентите с методите и средствата за бизнеспланирането и управлението на телекомуникационния оператор

• Студентите се запознават с различни приложения на планирането и мениджмънта и др.

• Студентите се запознават с основните методи за предаване и обработка на данни.

прочети още
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Преподавател(и):

доц. Йосиф Аврамов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти следва да:

1) знаят: Какво е корпоративен риск, как се измерва възвръщаемостта на вложените парични ресурси, хипотезата за ефективен пазар и за конкурентни пазари

2) Основите на мениджмънта, на планирането и на икономическия анализ

3) Каква е ролята на търговските банки за икономиката ни

4) Как финансовите пазари могат да подпомогнат развитието на фирмите

5) Как доброто планиране влияе на стопанските резултати на корпорациите

• 2) могат: Да изчисляват основните показатели за инвестиционна привлекателност на финансов актив

• Да могат да подадат необходимите данни на консултанта за съставянето на прогнозен паричен поток и на бизнес пан за кандидатстване пред банка за кредит ;Да изготвят краткосрочна прогноза за фирмата, в която са ангажирани, въз основа на анализ на икономическите ѝ показатели


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Теоретични познания по икономика на телекомуникациите;

• Корпоративни финанси

• Иновационен мениджмънт

• Корпоративен финансов анализФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въведение в Теорията на корпоративния мениджмънт. Стратегически мениджмънт на телекомуникационния оператор
  2. Функция „Организиране“ в мениджмънта на фирмите. Организационен мениджмънт
  3. Корпоративен финансов анализ
  4. Иновационен мениджмънт
  5. Функция „Ръководене“ в мениджмънта на фирмите от сектор ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
  6. Корпоративен контролинг

Литература по темите:

Основна литература:

1.Аврамов, Й., Финансов инженеринг в телекомуникациите, С., 2021, Издателство на НБУ

2. Аврамов, Й. – Корпоративни финанси (Финанси на малката и средната фирма), СИЕЛА, София, 2008

3.Димитрова, Р. и колектив, Въведение във финансите, С.,2019, Издателство на НБУ

4. Huizinga, S., Break through banking, Kompas, 2017, www.binq.com