TCMM293 Семинар: Техники за креативно мислене

Анотация:

В Лисабонската стратегия е заложена задачата за прилагане на широко базирани иновации във всички области на науката и социалната практика. Приоритетът и значимостта на тази задача се подчертава и от Европейската Комисия, която неотдавна реши да обяви 2009 г. за европейска година на творчеството и иновациите. Иновациите предполагат непрекъснат поток от нови идеи и варианти за по-ефективни управленски решения. Това налага необходимостта да се развива иновативният капацитет на нацията. На тази проблематика е посветен курсът „Технология на иновативното мислене и поведение”. Той е насочен към подготовката на студентите в умения за по-успешно търсене, намиране и прилагане на нови идеи и е изграден в две части. В първата част се представят съвременните теоретични и методологически постижения в областта на иновативното (креативното) мислене. Разглеждат се: митовете и заблудите за ограничената достъпност на ума до света на новите идеи; принципно различните механизми при репродуктивното и креативното (евристичното, иновативното) мислене и поведение на личността; задръжките и стимулите за появата на новите идеи; обосновава се необходимостта от овладяване на специални знания и умения за по-успешно търсене на новите идеи. Втората част е посветена на основните подходи и техники за формиране на умения за иновативно мислене и за търсене на идеи и варианти за полезна промяна при решаване на проблеми в социалната практика, в научното познание и в личния живот на човека. Курсът е ориентиран специално към предизвикателствата в социалната област.

прочети още
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Преподавател(и):

доц. Елисавета Гурова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

• Да запознае студентите със съвременните достижения в областта на технологията на иновативното (креативното) мислене и поведение на личността;

• Да разсее митът за ограничената достъпност и възможности на „обикновения” човек да намира и прилага нови идеи и варианти за решаване проблемите в социалната практика;

• Да обоснове необходимостта от овладяване и използване на специални знания и умения, предназначени за стимулиране и по-успешно търсене на идеи за иновации в социалната област;

• Да разкрие бариерите, трудностите и благоприятните възможности през раждането на новите идеи за открития, изобретения, полезни промени в социалните дейности;

• Да съдейства на студентите за овладяване на знания и умения (подходи, методи и техники), стимулиращи появата на новите идеи.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. ПЪРВА ЧАСТ 1. Лисабонската стратегия за прилагане на „широко базирани” иновации във всички области на живота. Необходимост от повишаване иновативния капацитет на личността. Митът за достъпността на иновативното (творческото) мислене само за високия интелект – само за особено надарените, талантливите и гениалните. Грешките при оценка на творческия потенциал на „обикновения” интелект. 2. Необходимостта от специална подготовка за формиране на знания и умения как по-успешно да се търсят идеи за промяна и по-ефективни варианти за решения в социалните дейности. 3. Смесването, взаимодействието и преструктурирането на информационните „клишета” – ключ към раждането на новите идеи. Асиметрията в мисловния процес при раждането на новите идеи и виждания. Мисловната система - своеобразна самоорганизираща си и саморегулираща се информационна система. Принципната разлика в механизмите на репродуктивното и креативното мислене. 4. Взаимодействието между генетично наследения интелект (IQ1) и уменията (IQ2) той да се използва за креативно мислене и поведение. 5. Принципи на творческото мислене. 6. Репродуктивно и креативно мислене. Същност, функции, механизми на функциониране. 7. Проблемите, обект на творческо мислене и търсене на иновативни решения. 8. Задръжки и благоприятни възможности пред изследователя при откриването на новите идеи. 9. Видове грешки в мисленето. Необходимост от стратегии и методи за защита. ВТОРА ЧАСТ 1. „Инструменти” за по-ефективно мислене: „Плюс, минус, интересно”; „Алтернативни възможности и избор на варианти”; „Оценка на последиците”; „Изместване на акцентите”; „НИ-НИ - инструментът” и др. 2. „Шест мислещи шапки” – организиран контрол върху процеса на мисленето. 3. Типове методи за стимулиране на иновативното мислене. Функции на подходите и методите: за формиране на умения, нагласи и поведение за иновативно мислене; за разкриване на реални проблеми; за търсене на идеи и варианти за решаване на конкретни проблеми. 4. Провокираща операция – механизъм за стимулиране на иновативното мислене. 5. Елементарни методи и подходи за стимулиране раждането на новите идеи. 6. Комплексни методи за търсене на идеи и варианти за решаване на задачи в условията на проблемни ситуации. 7. Методът на „ретроспективния прожектор” и „Шерлок Холмс. 8. Откриване на идеи чрез изследване вижданията на другите: емпиричното социологическо изследване; организиране на дискусии сред дейците от науката и практиката; изследвания на фокус-групи и др.

Литература по темите:

1. Дракър, П. Новаторство и предприемачество. Принципи и практика. С., 1992.

2. Мелхорн, Г., Х. Мелхорн. Евристика. С., 1983.

3. Съйкова, И., Св. Чуткина. Евристичното мислене. С., 1993.

4. Съйкова, Св. Смяна на конципциите – “инструмент” за търсене на нови идеи в изследователската работа. Сп. Наука. С., 2007.

5. Съйкова, Св. Възможности и необходимост от повишаване иновативния капацитет на човешкия капитал на България. В: Членството на България в ЕС: очаквания и реалности. С. 2008.

6. Томас, Дж. Тайни и техники на творческото мислене. С., 1999.

7. Холигер, С. Необходимостта от творческо мислене. Изд. но ЦИНТИ, № 7, № 8. 1987.

8. De Bono, E. Sur/Petition. Harper Collins Publication. London., 1995.

9. De Bono, E. Serious Creativity. www.edwdebono.com. 2005.