TCMM042 Основи на предприемачеството и иновациите в сферата на ИКТ

Анотация:

В учебния курс „Основи на предприемачеството и иновациите в сферата на ИКТ “ се изучава какво е иновация, каква е разликата между иновация, патент и полезен модел, изготвянето и управлението на инвестиционен проект, в частност и на европроект, изготвен по оперативните програми на ЕС, т.нар.План Юнкер, схемата за МСП на Хоризонт 2020 и др. Чрез включените в курс теми се развиват уменията за интерпретация на бизнес информация и прилагането на финансовата теория в областта на корпоративните решения за инвестиции, със специален акцент върху дейността на реализирането на проекти от малките и средните предприятия. Курсът предоставя основни познания върху финансирането на проекти и проект мениджмънта, включвайки в него и пред проектната фаза, а именно разработването на проектната идея. След като студентите бъдат запознати с теоретико-методологическите и практико-приложни аспекти на финансирането на проекти и техния мениджмънт, в т.ч. какво представлява проекта, както и неговото управление, а също така и ролята на проекта за управление на промяната и за изпълнение фирмената стратегия, участниците в този процес, структурирането и финансирането на проекта, форми и модели за финансиране, избор и изграждане на екипи, планиране, изпълнение, мониторинг и др., фокусът се премества върху възможностите за финансиране на проекти от ЕС, както и върху спецификата им. Отделя се и специално внимание на обвързването на технико-методическите подходи с поведенчески ориентираните аспекти на финансирането на проект и неговия мениджмънт. По този начин се подчертава важната роля на бенефициента в различните модели за финансиране на проект и мениджирането му. Специално внимание се отделят на видовете финансови инструменти за финансирането на европроектите и на останалите инвестиционни проекти на фирмите.

прочети още
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Преподавател(и):

доц. Йосиф Аврамов  д-р
доц. Юлиана Василева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти следва:

Да знаят:.

1) Какво е иновация. Какво представлява патента?

2) какво представляват проектите и принципите на структурния подход за тяхното управление;

3) каква е ролята на проекта, финансирането на проекта и проект мениджъра за реализиране на фирмената стратегия;

4) да дефинират необходимия обем, видове и модели на финансиране за постигане на целта на проекта;

5) да определят и обосновават необходимите за изпълнение на проекта ресурси;

6) как възникват, структурират, финансират и изпълняват проекти;

7) какво представлява проектна компания, по какъв начин се структурира и управлява;

8) източниците за финансиране от ОП на ЕС и други програми на ЕС, като План Юнкер, схемата за МСП по Хоризонт 2020 и т.н.;

9) други източници за финансиране, които нямат произход от Европейския съюз

10) интернационалния пазар за финансиране на проекти

11) спецификата на интернационалните проекти;

12) форми, модели, структури и конструкции/схеми за финансиране на проекти и техните силни и слаби страни.

13) Основните познания за риск и възвръщаемост

2) могат:

1.Да изчисляват основните показатели за инвестиционна привлекателност на финансов актив

 2. да обосновават връзката между визията, мисията и стратегията на организацията и потребността от проекти, както и възможностите за тяхното финансиране;

 да формулират и разработват форми, модели, структури и конструкции/схеми за финансиране на проекти;

 да анализират проблемите по определяне на фирмената стратегия и избора на адекватни проекти и съответните форми и модели за финансиране при нейната реализация;

 да определят участниците, които разработват и управляват даден проект, техните отговорности при различните възможни форми и модели за финансиране, както и да дискутират проблемите и рисковете, свързани с тяхното взаимодействие;

 да оценяват различните видове управленски структури и избират оптималната за съответния проект при конкретно избраните форми и модели за финансиране;

 да анализират различните форми и модели за финансиране на проекти от интернационалните пазари


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Финанси на предприятието (корпоративни финанси)

• Основи на мениджмънта

. Публични финанси и в частност данъчна и осигурителна теория

Банково дело

Европейска интерграция

Финансиране на европейски проектиФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. 1. Видове иновации. Разлика между патент полезен модел и иновация.Финансови източници и структури – характеристика и видове. Начини на финансиране на проекти. Участници и структуриране на проекта. Мецанин (Mezzanine) финансиране; Joint Venture финансиране;Секюритизация (Securitization)
 2. Финансиране на корпоративни инвестиционни проекти по Хоризонт 2020 по схемата за МСП
 3. Ролята на финасовите инструменти за финансиране на проектите в ИКТ в т.ч. и в сектор „Телекомуникации“
 4. Финансиране от ЕС по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, предназначена за сектор Телекомуникации
 5. Финансиране от ЕС чрез финансови инструменти чрез ЕИФ по инициативите Джереми и Джесика, в т.ч. и новите фондове, създадени с рециклиран ресурс от тях с ресурс от ЕИФ
 6. Финансиране от ЕС чрез финансови инструменти по националните ОП на ЕС чрез Фонда на фондовете (с принципал министъра на иновациите и растежа)
 7. Финансови гаранционни продукти, използвани от банките при европроекти на МСП
 8. Междинен тест
 9. Публично-частното партньорство (ПЧП) при корпоративния финансов мениджмънт на МСП за изготвянето и управлението на проекти в текомуникационни корпорации
 10. Иновационен мениджмънт
 11. Финансиране на проекти чрез финансови инструменти от международни европейски програми, в т.ч. т.нар.План Юнкер
 12. Финансиране на проекти чрез международните банкови институции: ЕИБ, ЕИФ, ЕБВР, Черноморската банка за търговия и развитие(Солун) и др.
 13. Финансиране на инвестиционни проекти от специални национални фондове: Фонд „Козлодуй“; Националния иновационен фонд; Национален доверителен екофонд
 14. Финансиране нна инвестиционни проекти по програмите ЕСПОН, УРБАКТ и ИНТЕРЕГ със съдедните на България държави; Средиземно море; Дунавската стратегия и др.
 15. Финален тест

Литература по темите:

Основна литература:

Аврамов, Й. – ФИНАНСОВ ИНЖЕНЕРИНГ В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИЕ, София, 2021, Издателство на НБУ

Аврамов, Й. – Използване на финансовите инструменти от публичните субекти, София, 2019, Институт по публична администрация при Министерския съвет

Аврамов, Й. – Корпоративни финанси (Финанси на малката и средната фирма), СИЕЛА, София, 2008

Аврамов, Й., Банев, Ал.Възможности и подходи за публично-частно партньорство, София, 2014, Институт по публична администрация при Министерския съвет

• Frank F., Henry A Davis and Carmel de Nahlik, (2012): Project Financing, 8th Edition, Playhouse Yard, London, UK.

• Stefano, G. (2012): Project Finance in Theory and Practice, Second Edition: Designing, Structuring, and Financing Private and Public Projects, San Diego, California, USA.

• Пенчев, Р. (2007): Въведение в управление на проекти, София.

• Андреева, М. (2011): " Проектно управление “.

Допълнителна литература

• Bohinc, T. (2010): Grundlagen des Projektmanagements, Gabal Verlag GmbH, Offenbach.

• Kerzner, H. (2008): Projektmanagement, Übersetzung der 9. Auflage des amerikanischen Originals, Redline GmbH, Heidelberg.

• Williams, M (2009): The Principles of Project Management, Site Point Pty., Collingwood, Australia.

• Wysocki, R. (2009): Effective Project Management, Fifths Edition, Wiley Publishing Inc., Indianapolis Indiana.

• Хаджиев, К. (2011): Теория на организацията, Издателство НБУ, София.