TCMM041 Инвестиции и финансиране на иновационните дейности

Анотация:

В учебния курс „Инвестиции и финансиране на иновационните дейности“ се изучава изготвянето и управлението на инвестиционен проект, в частност и на европроект, изготвен по оперативните програми на ЕС, т.нар.План Юнкер, схемата за МСП на Хоризонт 2020 и др. Чрез включените в курс теми се развиват уменията за интерпретация на бизнес информация и прилагането на финансовата теория в областта на корпоративните решения за инвестиции, със специален акцент върху дейността на реализирането на проекти от малките и средните предприятия. Курсът предоставя основни познания върху финансирането на проекти и проект мениджмънта, включвайки в него и пред проектната фаза, а именно разработването на проектната идея. След като студентите бъдат запознати с теоретико-методологическите и практико-приложни аспекти на финансирането на проекти и техния мениджмънт, в т.ч. какво представлява проекта, както и неговото управление, а също така и ролята на проекта за управление на промяната и за изпълнение фирмената стратегия, участниците в този процес, структурирането и финансирането на проекта, форми и модели за финансиране, избор и изграждане на екипи, планиране, изпълнение, мониторинг и др., фокусът се премества върху възможностите за финансиране на проекти от ЕС, както и върху спецификата им. Отделя се и специално внимание на обвързването на технико-методическите подходи с поведенчески ориентираните аспекти на финансирането на проект и неговия мениджмънт. По този начин се подчертава важната роля на бенефициента в различните модели за финансиране на проект и мениджирането му. Специално внимание се отделят на видовете финансови инструменти за финансирането на европроектите и на останалите инвестиционни проекти на фирмите.

прочети още
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Преподавател(и):

доц. Йосиф Аврамов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Да знаят:.

какво представляват проектите и принципите на структурния подход за тяхното управление;

каква е ролята на проекта, финансирането на проекта и проект мениджъра за реализиране на фирмената стратегия;

да дефинират необходимия обем, видове и модели на финансиране за постигане на целта на проекта;

- да определят и обосновават необходимите за изпълнение на проекта ресурси;

- как възникват, структурират, финансират и изпълняват проекти;

- какво представлява проектна компания, по какъв начин се структурира и управлява;

източниците за финансиране от ОП на ЕС и други програми на ЕС, като План Юнкер, -схемата за МСП по Хоризонт 2020 и т.н.;

- други източници за финансиране, които нямат произход от Европейския съюз

- интернационалния пазар за финансиране на проекти

- спецификата на интернационалните проекти;

- форми, модели, структури и конструкции/схеми за финансиране на проекти и техните силни и слаби страни.

- основни познания за риск и възвръщаемост

2) могат:

.Да изчисляват основните показатели за инвестиционна привлекателност на финансов актив

 да обосновават връзката между визията, мисията и стратегията на организацията и потребността от проекти, както и възможностите за тяхното финансиране;

 да формулират и разработват форми, модели, структури и конструкции/схеми за финансиране на проекти;

 да анализират проблемите по определяне на фирмената стратегия и избора на адекватни проекти и съответните форми и модели за финансиране при нейната реализация;

 да определят участниците, които разработват и управляват даден проект, техните отговорности при различните възможни форми и модели за финансиране, както и да дискутират проблемите и рисковете, свързани с тяхното взаимодействие;

 да оценяват различните видове управленски структури и избират оптималната за съответния проект при конкретно избраните форми и модели за финансиране;

 да анализират различните форми и модели за финансиране на проекти от интернационалните пазари


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Финанси на предприятието (корпоративни финанси)

• Основи на мениджмънта

. Публични финанси и в частност данъчна и осигурителна теория

Банково дело

Европейска интерграция

Финансиране на европейски проекти...Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. 1. Финансови източници и структури – характеристика и видове. Начини на финансиране на проекти. Участници и структуриране на проекта. Мецанин (Mezzanine) финансиране; Joint Venture финансиране;Секюритизация (Securitization)
 2. Финансиране на корпоративни инвестиционни проекти по Хоризонт 2020 чрез междуевропейските иновационни предприятия, Европейския институт за иновации и технологии и др.
 3. Финансиране на корпоративни инвестиционни проекти по Хоризонт 2020 по схемата за МСП
 4. Ролята на финасовите инструменти за финансиране на проектите в сектор „Телекомуникации"
 5. Финансиране от ЕС по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Грантово финансиране от ЕС
 6. Финансиране от ЕС чрез финансови инструменти чрез ЕИФ по инициативите Джереми и Джесика, в т.ч. и новите фондове, създадени с рециклиран ресурс от тях с ресурс от ЕИФ
 7. Специфични финансови гаранционни продукти на банките за европроекти, изготвяни от МСП
 8. Финансиране от ЕС чрез финансови инструменти по четири от ОП на ЕС чрез Фонда на фондовете с принципал министъра на иновациите и растежа
 9. Финансиране на проекти чрез международните банкови институции: ЕБВР и Черноморската банка за търговия и развитие и др.
 10. Програми и ИНТЕРЕГ със съседните на България държави; Черно море, Средиземно море; Дунавската стратегия и др.
 11. Проектна компания/Компания със специална инвестиционна цел (Special Purpose Vehicle/Special Purpose Company) характеристика, организация, финансова структура и мениджмънт
 12. Финансиране на проекти от международни европейски програми, като т.нар.План Юнкер
 13. Финансиране на проекти чрез международните банкови институции: ЕИФ и ЕИБ
 14. Финансиране на инвестиционни проекти от специални национални фондове: Фонд „Козлодуй“; Националния иновационен фонд; Национален доверителен екофонд
 15. Финансиране нна инвестиционни проекти по програмите ЕСПОН и УРБАКТ

Литература по темите:

Основна литература:

Аврамов, Й. – ФИНАНСОВ ИНЖЕНЕРИНГ В ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИЕ, София, 2021, Издателство на НБУ

Аврамов, Й. – Използване на финансовите инструменти от публичните субекти, София, 2019, Институт по публична администрация при Министерския съвет

Аврамов, Й. – Корпоративни финанси (Финанси на малката и средната фирма), СИЕЛА, София, 2008

Аврамов, Й., Банев, Ал.Възможности и подходи за публично-частно партньорство, София, 2014, Институт по публична администрация при Министерския съвет

• Frank F., Henry A Davis and Carmel de Nahlik, (2012): Project Financing, 8th Edition, Playhouse Yard, London, UK.

• Stefano, G. (2012): Project Finance in Theory and Practice, Second Edition: Designing, Structuring, and Financing Private and Public Projects, San Diego, California, USA.

• Пенчев, Р. (2007): Въведение в управление на проекти, София.

• Андреева, М. (2011): " Проектно управление “.

Допълнителна литература

• Bohinc, T. (2010): Grundlagen des Projektmanagements, Gabal Verlag GmbH, Offenbach.

• Kerzner, H. (2008): Projektmanagement, Übersetzung der 9. Auflage des amerikanischen Originals, Redline GmbH, Heidelberg.

• Williams, M (2009): The Principles of Project Management, Site Point Pty., Collingwood, Australia.

• Wysocki, R. (2009): Effective Project Management, Fifths Edition, Wiley Publishing Inc., Indianapolis Indiana.

• Хаджиев, К. (2011): Теория на организацията, Издателство НБУ, София.