TCMM039 Универсална услуга, разрешена държавна помощ и публично-частно партньорство

Анотация:

Да се запознаят студентите с:

- Изискванията и особеностите за задължения по универсалната услуга (USO);

- Особеностите на услугата от общ икономически интерес;

- Условията и параметрите, при които може да бъде прилагана разрешената държавна помощ в рамките на правната рамка на Европейския съюз;

- Видовете публично-частно партньорство и начините за прилагането му.

прочети още
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Преподавател(и):

проф. Антони Славински  
гл. ас. Алена Добрева-Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Генезиса, принципите, нормативната база и начините за прилагане на универсалната услуга, разрешената държавна помощ и публично-частно партньорство в сферата на съобщенията съгласно правилата и документите на Европейския съюз.

2) могат:

Да прилагат в съответните ситуации правилните подходи за изпълнение на задълженията по универсалната услуга, за използване на разрешената държавна помощ и за прилагане на различните форми на публично-частно партньорство.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- в сферата на телекомуникациите като технологии, услуги, пазар;

- принципите на регулиране в областта на телекомуникациите – регламент, директива и др.;

- в технологичното управление на телекомуникационен оператор;

- в сферата на инвестиционните процеси в телекомуникациите.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Възникване и основни принципи на задължението за универсална услуга.
 2. Прилики и разлики с услугите от общ икономически интерес.
 3. Нормативна рамка на ЕС на задължението за универсална услуга.
 4. Универсалната услуга в съобщителния сектор в България.
 5. Тенденции в развитието на задължението за универсална услуга. Първи тест.
 6. Характерни особености и дефиниции на явлението ПЧП.
 7. Класификация на моделите и критериите за избор на механизма за ПЧП.
 8. ПЧП в контекста на ЕС и законова рамка на ПЧП в България.
 9. Добри практики на ПЧП в рамките на ЕС.
 10. Сполучливи и негативни практики на ПЧП в България. Втори тест
 11. Държавната помощ – разрешена и неразрешена в правната рамка на ЕС.
 12. Разрешената държавна помощ (РДП) – стратегически инструмент за усвояване на европейски фондове в сферата на телекомуникациите.
 13. Добри практики на РДП в телекомуникационния сектор
 14. Българският проект за инвестиции от европейски фондове с разрешена държавна помощ.
 15. Казуси и дискусия

Литература по темите:

1. Национална програма за развитие на широколентовия достъп в РБ - ДАИТС, март 2009 г.

2. ПЧП - Амстердамския модел

3. Stokab - Stockholm – where “Next Generation Network” already is happening since 1994

4. ДИРЕКТИВА 2002/22/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 7 март 2002 година относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за универсалната услуга) - ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ - 24.4.2002 - L 108/51

5. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - White Paper on services of general interest - Brussels, 12.5.2004, COM(2004) 374 final

6. RESOURCE BOOK ON PPP CASE STUDIES, June 2004, EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE-GENERAL REGIONAL POLICY

7. State aid N 407/2009 – Spain - Optical fibre Catalonia (Xarxa Oberta) - Brussels, 11.08.2010, C(2010)5696

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/232264/232264_1132944_78_1.pdf.

8. Насоки на Общността относно прилагането на правилата за държавна помощ във връзка с бързото разгръщане на широколентови мрежи

9. СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА,ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ

Придружаващо съобщението на Комисията „Единен пазар в Европа през 21 век“

Услуги от общ интерес, включващи социални услуги от общ интерес: нов европейски ангажимент

Брюксел, 20.11.2007

COM(2007) 725 окончателен

• Лекции и презентационни материали;

• Евгени Кънев, „Публично-частно партньорство”;

Средства за оценяване: