MBAM130 Управление на проекти (тренинг)

Анотация:

Курсът е предназначен за придобиване на практични знания и умения в разработване и управление на проекти.

прочети още
Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни технологии

Преподавател(и):

доц. Надя Маринова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" Обща представа за характера на различните организации и структури, спонсориращи проекти.

" Методите и информационните структури за търсене на спонсорство в областта.

" Да ползват предимствата на проектната организация.

2) могат:

" Да прилагат някои изследователски методи за оценка на проекти в областта на екологията и опазването на околната среда.

" Да използват активно познанията си в следващи образователни равнища.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" След завършени базови курсове по екология и опазване на околната среда.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Препоръчителна литература:

1. Близнаков, А., Б. Захаринов, Разработване и управление на регионални екологични програми. НБУ, ЦДО, С., 1999

2. Боева, Б. Бизнес и управление на проекти. С., Век 221, 1992

3. Пенчев, Р. Управление на проекти, С., 1998, НБУ, ЦДО, 202 с.

4. Бъртън, С., Н. Майкъл. Управление на проекти. Практическо ръководство. С., Екслибрис, 169 с.

5. Горбовцов, Г. Управление проектом. Курс лекции. М., Моссковский государственны университет экономики, статистики и информатики. 2001, 65 с.

6. Пресняков, В. Информационные технологии в управлении проектами. М., 1998.

7. Shtub A., Bard J. Globersons. Project management. Prentice Hall, 1994.

Средства за оценяване:

Възможностите за оценяване по курса са:

текущ контрол или

краен изпит

Текущият контрол се провежда по време на семестъра и е минимум двукомпонентен. За да получи даден студент крайна текуща оценка той трябва да има минимум две текущи оценки. В случай, че студента е удовлетворен от резултата на текущия си контрол може да не се яви на краен изпит през изпитната сесия, а като оценка от курса ще получи оценката от крайния текущия контрол.

Формите на текущ контрол са следните:

Разработване и представяне на избрана тема от курса;

Разработване и представяне на свободно избрана тема предварително удобрена от преподавател;

Решаване на онлайн тест 1;

Решаване на онлайн тест 2;

Разработка и предаване на публикувания в курса казус;

Контролна работа в средата на семестъра;

Контролна работа в края на семестъра;

* За да се освободите от краен изпит трябва да имате положителна оценка (по-висока от Среден 3) на минимум 2 от гореизброените компоненти.

* Вашата крайна оценка се формира на средно аритметичен принцип на база на успешно положените компоненти от гореизброените.