TRIM242 Превод на юридически текстове – английски език

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

• да представи езика на различните правни документи в българската и англоезичната култура;

• да развие в студентите умения за правилно тълкуване на юридическата норма;

• да развие комуникативната чуждоезикова компетенция, която включва не само лингвистична компетенция, но и отчитане на културните особености, които са залегнали във всеки един дискурс.

• да запознае студентите със сложната структура и стил на различни видове текст от англо-езичното законодателство;

• да способства за придобиване на умения при превод на текст с правно съдържание

прочети още
Юридически превод с два чужди езика (английски и немски)

Преподавател(и):

проф. Дияна Янкова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• и са запознати със сложната структура и стил на различни видове текст от англо-езичното законодателство;

• и различават основните видове правни текстове на английски език

• как правилно да тълкуват юридическата норма

2) могат:

• могат да разбират, превеждат и предават съдържанието на текстове с разработваната в курса тематика;

• да прилагат правилен подход към специализирания превод на законодателни текстове


Предварителни изисквания:
Владеене на английски език на ниво С1.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

de Groot, G-R. (2000). “Translating Legal Information”. In Zaccaria, G.. Journal of Legal Hermeneutics. Translation in Law, 5. Lit Verlag Munster-Hamburg-London. 131-149.

Sarcevic, S. (1997). New Approach to Legal Translation. The Hague: Kluwer Law International.

Yankova, D., Vassileva, I. (2002). “Supranational Legislative Texts: a New Challenge for Translators in Europe”. In: Kelz, Heinrich P.: Die sprachliche Zukunft Europas. Mehrsprachigkeit und Sprachenpolitik. Nomos-Verlag, Baden-Baden. 145-158.

Yankova, D. (2003). “Towards Achieving Equivalence in Bulgarian-English Translation of Statutory Writing”. Чуждоезиково обучение [Foreign Language Teaching] 3:52-63.