PHIM030 Дискусии върху секуларизацията

Анотация:

В рамките на курса се анализира значението на религията като значим фактор за социалната интеграция в характеризиращите се с висока степен на несигурност късномодерни общества и като културен капитал с високо конфликтен и рисков потенциал. Представят се класически научни подходи към феномена на религиозното, въвеждат се ключови понятия от социологически и културологични дискурси върху секуларизацията и върху радикализирането на религиозния опит, дискутират се граничните полета между политика, публичност и религия в световен план. Анализират се моделите на тълкуване на света и начинът на живот на самоопределящите се като силно религиозни индивиди. Студентите придобиват също така систематичен поглед върху генезиса на религиозния фундаментализъм, както и върху социалните проблеми, пред които глобализацията поставя пред съвременните мултирелигиозни и постсекуларни общества.

прочети още
Език и публичност. Философски и социологически подходи

Преподавател(и):

гл. ас. Теодора Карамелска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Знаят

• основни класически и съвременни дискурси в социология на религията

• значението и влиянието на религията в разнообразни културни и политически контексти

Могат

• да анализират нехомогенни и нелинейно протичащи религиозни процеси

• да разпознават религиозни мотиви в социални напрежения и конфликти


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Понятие за религия. Социализиращ характер на религията. Основни характеристики на политеистичните и монотеистичните световни религии
 2. Религиозни общности и религиозни институции. Типология на религиозните общности: църква versus секта
 3. Религиозен опит: индивидуалното в религията. Религиозни нагласи, ценностни ориентации. „Невидимата религия”
 4. От преживяване към действие. Религиозността като социално действие. Разомагьосване на света
 5. Индивидуализиране и секуларизация – дългосрочно изчезване на религията? Религия и ритуал. Религиозният език
 6. Теория на религиозното поле: властови йерархии и капитализиране на харизмата
 7. Новите религиозни движения между аполитичността и радикализация на религиозността
 8. Религия и младежки култури – една изчезваща връзка?
 9. Сакрализиране на насилието („свещено насилие“) и религиозен фундаментализъм. Религиозните конфликти като капитал за овладяване на социални пространства
 10. Съвременни биоетически дискурси между религия, етика и право. Основни позиции
 11. Религиозността в сравнителен европейски план (Европейско изследване на ценностите)
 12. България: поглед към съвременната диференциация на религиозното поле
 13. Холистичната спиритуалност: ефекти на секуларизацията
 14. Текущ контрол
 15. Текущ контрол

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Основна

Баркър, А. Новите религиозни движения, 1997.

Бурдийо, П. Произход и структура на религиозното поле, в: Полета на духа. Том І, 2012.

Бъргър, П. (съст.). Десекуларизация на света, 2004.

Вебер, М. Социология на господството, социология на религията, 1992.

Вебер, М. Протестантска култура и модерна епоха, 2006.

Градев, В. Между абсолютното тайнство и нищото, 2007.

Джеймс, У. Разновидностите на религиозния опит, 2003.

Дюркем, Е. Елементарни форми на религиозния живот, 1998.

Фрейзър, Д. Златната клонка. Част І, ІІ, 2006.

Уилсън, Б., Религията в социологическа перспектива, 2001.

Тематични броеве 9 и 24 на списание Seminar_BG

Социологически проблеми 2018: Религия и публичност

Допълнителна

Нюзнър, Д. Световните религии в Америка, 2008.

Около Чарлз Тейлър. Религия и политика. Безпокойствата на модерността (сборник), 2006.

Тейлър, Ч. Разновидности на религията днес, 2006.

Гоше, М., Разомагьосването на света. Политическа история на религията, 2001.