PHIM082 Семинар: Анализ на представянето на публично значима тема в средствата за масова информация

Анотация:

Език и публичност. Философски и социологически подходи

Преподавател(и):

проф. Христо Тодоров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: