PHIM065 Семинар: Виното във философския дискурс

Анотация:

Семинарът си поставя за цел да:

1. анализира основни проблеми и понятия във философията на вкуса през призмата на един конкретен естетически феномен - виното;

2. разгледа понятийния апарат, който се използва при описание и оценка на виното, разгледано като обект на естетическа преценка;

3. запознае студентите с традициите във виноделието както и с правилата за неговата естетическа употреба.

прочети още
Език и публичност. Философски и социологически подходи

Преподавател(и):

доц. Ясен Захариев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите знаят:

1. да съотнасят субективните усещания на вкуса с обективните качества на предмета, който ги поражда.

2. каква е разликата между доброто и лошото вино

Студентите могат:

1. да оценяват виното като естетически феномен.

2. да правят разлика между доброто и лошото вино.
Предварителни изисквания:
Студентите трябва да владеят основни философски понятия. Желателно е да имат предварителна подготовка по естетика.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Естетика и теория на вкуса
 2. Физиология на вкуса
 3. Физиология на обонянието
 4. Обнояние, вкус и памет
 5. География на виното
 6. История на виното
 7. Оценка на виното
 8. Речник на виното
 9. Вино и изкуство
 10. Тероар
 11. Сортови характеристики и вкус
 12. Естетическа оценка на виното
 13. Понятията за субективно и обективно във вкуса
 14. Дегустацията
 15. Дегустацията 2

Литература по темите:

Аристотел. 1979. За Душата, София: Наука и Изкуство.

Bach, K. 2007. Knowledge, Wine and Taste: What good is knowledge (in enjoying wine)? // Questions of Taste: The Philosophy of Wine, Oxford University Press.

Charters, S. 2007. On the Evaluation of Wine Quality // Questions of Taste: The Philosophy of Wine, Oxford University Press.

Crane, T. 2007. Wine as an Aesthetic Object // Questions of Taste: The Philosophy of Wine, Oxford University Press.

Hume, D. 1987. Essays, Moral, Political, and Literary, Liberty Classics, Indianapolis. 27.03.2012, http://www.econlib.org/library/LFBooks/Hume/hmMPL23.html#Part I, Essay XXIII, OF THE STANDARD OF TASTE

Кант, И. 1980. Критика на способността за съждение. София: Издателство на БАН.

Кант, И. 1992. Антропология от прагматично гледище. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”.

Ламбовски, Б. 2001. Виното на нашия живот // Хемус, бр. 1. 27. 03. 2012, http://www.slovo.bg/old/haemus/101/h200101002.htm.

Lehrer, A. 1975. Talking about Wine // Language , Vol. 51, No. 4 (Dec., 1975), pp. 901-923.

Lehrer, A. 2007. Can Wines be Brawny?: Reflections on Wine Vocabulary // Questions of Taste: The Philosophy of Wine, Oxford University Press.

Платон. 1990. Диалози, Т. 4. София: Наука и изкуство.

Putnam, H.1975. The Meaning of ‘Meaning’ // Language, Mind and Knowledge. Minnesota Studies in the Philosophy of Science, vol. 7, University of Minnesota Press, pp. 131-193.

Сервантес, М. 1970. Знаменитият идалго Дон Кихот де ла Манча. София: Народна култура.

Silverstein, M. 2006. Old Wine, New Ethnographic Lexicography // Annual Review of Anthropology, Vol. 35 (2006), pp. 481-496.

Smith, B. C. 2007. The Objectivity of Tastes and Tasting // Questions of Taste: The Philosophy of Wine, Oxford University Press.

Хегел, Г. 2004. Лекции по естетика или философия на изкуството. София: Европа.