PHIM011 Философия на обикновения език и неопрагматизъм

Анотация:

Курсът се състои от 90 академични часа, които представят различни форми на учебна натовареност:

* лекционни занятия - 30 часа

* самостоятелна работа на студентите - 60 часа (по предварително зададени теми, предполагащи доклади поне по една от тях, участие в дебати, семинари и други форми на извънаудиторна заетост).

Курсът има за цел:

* да запознае студентите с основните тенденции във философията на обикновения език непосредствено преди и след Втората световна война (Л. Витгенщайн, Дж. Остин и др.), както и с американския неопрагматизъм (У.В.О.Куайн, Д. Дейвидсън, Х. Пътнъм и др.);

* да ги научи да разпознават основни проблеми на лингвистичната философия и да работят с базисните й понятия;

* да провокира критическото и творческото мислене на студентите в пресечните точки на философията, лингвистиката и литературната и културната история.

прочети още
Език и публичност. Философски и социологически подходи

Преподавател(и):

проф. Димитър Вацов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

- познават базисни методи и техники за анализ на обикновения език;

- умеят да ги прилагат на практика;
Предварителни изисквания:
- няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Вацов, Д. 2016. Това е истина! София: НБУ.

Вацов, Д. 2009. Опити върху властта и истината. НБУ, 2009.

Витгенщайн, Л. 1988, Избрани съчинения, Наука и изкуство, София.

Витгенщайн, Л. 2006. Синята книга. Кафявата книга. ИК „Критика и хуманизъм”, София.

Кънев, Ал. 2003, Витгенщайн за раниците на езика. Академично издателство „Ценов”, Свищов.

Остин, Дж. 1996. Как с думи се вършат неща, ИК “Критика и хуманизъм”, София.

Полименов, Т. и др. (съст.) 2008. Философия на езика ІІ. Изток-Запад, София.

Рорти, Р. 1998. Случайност, ирония, солидарност, ИК “Критика и хуманизъм”, София.

Austin, J. L., “Truth”, Proceedings of the Aristotelian Society, The Virtual Issue No. 1, 2013 [originally published in Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volume XXIV (1950)].

Austin, J. L., How to Do Things with Words, Oxford: Oxford University Press, 1962.

Cavell, Stanley, The Claim of Reason: Wittgenstein, Skepticism, Morality, and Tragedy (second edition), New York and Oxford: Oxford University Press, 1999.

Cavell, Stanley, Must We Mean What We Say? (eighth edition), Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

Davidson, Donald, Inquiries into Truth and Interpretation (Second Edition). CLARENDON PRESS · OXFORD 2001.

Davidson, Donald, Truth, Language, and History. CLARENDON PRESS · OXFORD 2005

Derrida, Jacques. Limited Inc. Northwestern University Press, Evanston, 2000.

Quine, W. V., Pursuit of Truth (revised edition), Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992.

Quine, W. V., “Two Dogmas of Empiricism”, The Philosophical Review, 60 (1), 1951, 20–43.

Rorty, Richard, Contingency, Irony, and Solidarity, Cambridge: Cambridge University Press, 1989.

Wittgenstein, Ludwig, The Collected Works of Ludwig Wittgenstein, vols. 1-11, Oxford: Blackwell Publishers Ltd.

Средства за оценяване:

1) Курсова работа

2) Участие в дискусия