PHIM010 Историческа семантика

Анотация:

„Историческа семантика“ не е име на утвърдена и призната научна дисциплина. Под това название се разбират две научни програми, разработени в рамките на две влиятелни съвременни научни школи: 1) историята на социално-историческите понятия на германския историк Райнхарт Козелек и 2) историята на политическите идеи на Питър Ласлет, Куентин Скинър, Джон Покок (т. нар. „Кеймбриджка школа“). Концепциите на тези две школи са на границата между философията и някои специални исторически дисциплини. Най-напред основните идеи и постиженията на двете школи се представят поотделно, а след това се прави сравнение между тях. Най-напред се изясняват философските основания на двете научни програми. В единия случай това е философската херменевтика на Ханс-Георг Гадамер, а в другия теорията на значението, развита в късната философия на Лудвиг Витгенщайн. След това се посочва кои са сферите на приложение на развитите в двете школи подходи за изследване на историческите промени на понятийни структури и накрая чрез примери се показва как се прилагат тези подходи. Накрая се прави сравнение между двете школи, а в заключителната част се разглеждат примери на прилагане на историческа семантика в българската научна литература. Надеждата е, че студентите ще се научат не само да използват методите, развити в двете школи, но и да се отнасят рефлексивно и критично към подвеждащи понятийни клишета, загнездили се в публичната реч.

прочети още
Език и публичност. Философски и социологически подходи

Преподавател(и):

проф. Христо Тодоров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• какво означава „историческа семантика“;

• кои са основните идеи и подходи в историята на понятията на Райнхарт Козелек;

• кои са основните идеи и подходи в „Кеймбриджката школа“ (Скинър, Покок, Ласлет);

• какво е мястото на „историческата семантика“ в българската хуманитарно-научна практика.

2) могат:

• да обяснят какво означава „историческа семантика“;

• могат да различават идеите и походите в школата на Райнхарт Козелек и тези в „Кеймбриджката школа;

• могат да намират области на приложение и да прилагат адекватно в тях подходите на тези две школи;

• могат да се отнасят рефлексивно и критично към устойчиви понятийни клишета в публичния език.


Предварителни изисквания:
Студентите да са придобили бакалавърска степен.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Какво представляват понятията и имат ли понятията история?
 2. Основни послания на философската херменевтика на Ханс-Георг Гадамер (1900–2002). „Истина и метод“ (1960).
 3. Изследователската група „Поетика и херменевтика“. Германски проекти за история на философските понятия.
 4. Райнхарт Козелек (1923–2006) – живот и творчество. Изследвания върху Просвещението. Теория за историческото време.
 5. Козелек: „Времената на историографията“.
 6. Козелек: „Непознатото бъдеще и изкуството на прогнозата“.
 7. Козелек: „Границите на еманципацията – понятийно-историческа скица“.
 8. Многотомният енциклопедичен речник „Основни понятия на историческата наука. Историческа енциклопедия на социално-политическия език в Германия“(1972–1997).
 9. Козелек: „История на понятията и социална история“.
 10. Основните послания на късната философия на Лудвиг Витгенщайн (1889–1951). „Философски изследвания“ (1953).
 11. Текущ контрол.
 12. „Кеймбриджката школа“ по история на идеите – Ласлет, Покок, Скинър.
 13. Скинър: „Значение и разбиране в историята на идеите“.
 14. Скинър: „Генеалогия на модерната държава“.
 15. Хранова: „Историография и литература: За социалното конструиране на исторически понятия и Големи разкази в българската култура XIX-XX век“.

Литература по темите:

ГАДАМЕР, ХАНС-ГЕОРГ: История и херменевтика, София 1994.

ГАДАМЕР, ХАНС-ГЕОРГ: Истина и метод, София 1997.

ВИТГЕНЩАЙН, ЛУДВИГ: Избрани съчинения, София 1988.

ИЗЕР, ВОЛФГАНГ: Обхватът на интерпретацията, София 2004.

ЗНЕПОЛСКИ, БОЯН: Херменевтически парадигми, София 2004.

КОЗЕЛЕК, РАЙНХРТ: Пластовете на времето, София 2002.

КОЗЕЛЕК, РАЙНХРТ: Студии по история на понятията, София 2007.

КЬОСЕВ, АЛЕКСАНДЪР: Караниците около четенето (Научни дискусии, публични дебати и институционални конфликти около природата и състоянието на четенето 1960-2012 г.) София 2013.

ТОДОРОВ, ХРИСТО: Работа върху понятията, София 2011.

ХРАНОВА, АЛБЕНА: Историография и литература: За социалното конструиране на исторически понятия и Големи разкази в българската култура XIX-XX век, т. 1 и 2, София 2011, 2012.

ЯУС, ХАНС РОБЕРТ: Исторически опит и литературна херменевтика, София 1994.

POKOCK, JOHN: Political Thought and History: Essays on Theory and Method, Cambridge University Press 2009.

SKINNER, QUENTIN: “Meaning and Understanding in History of Ideas” – In: History and Theory, Vol. 8, No 1 (1969).

SKINNER, QUENTIN: “A Genealogy of Modern State” – In: Proceedings of the British Academy, 162, 2009.