PHIM009 Херменевтика и реторика

Анотация:

• Целта на курса е да запознае студентите с античната и модерната херменевтична традиция.

• Курсът дава възможност да се изследва и разбере връзката между познание и разбиране.

прочети още
Език и публичност. Философски и социологически подходи

Преподавател(и):

доц. Ясен Захариев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Смисъла и значението на понятието херменевтика.

• Основни методи за тълкуване.

• Употребите на речта с оглед на убедителното говорене.

2) могат:

• Да тълкуват различни текстове.

• Да правят анализ на текст.

• Да говорят убедително.


Предварителни изисквания:
• Студентите трябва да имат предварителна подготовка по обща история на философията.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Платоновите диалози за езика.
 2. Семинар към тема 1.
 3. Херменевтика и реторика в Аристотеловия “Органон”
 4. Семинар към тема 2.
 5. Дилтай и науките за духа.
 6. Семинар към тема 3.
 7. Хайдегер. Херменевтика и онтология.
 8. Семинар към тема 4.
 9. Гадамер. Истина и метод.
 10. Семинар към тема 5.
 11. Козелек. Пластовете на времето.
 12. Семинар към тема 6.
 13. Рикьор. Конфликтът на интерпретациите.
 14. Семинар към тема 7.
 15. Скинър. Мотиви, намерения и интерпретация. Семинар.

Литература по темите:

Аристотел, Съчинения, Т. 1, С. 2008.

Гадамер, Х. Г., Истина и метод, С. 1997.

Дилтай, В., Същността на философията, С. 2001.

Дилтай, В., Философия на светогледите, С. 1998.

Знеполски, Б., Херменевтични парадигми, С. 2004.

Козелек, Р., Студии по история на понятията, С. 2007.

Платон, Диалози, С. 1979-90.

Рикьор, П., Херменевтични опити: Конфликтът на интерпретациите, С. 2000.

Рикьор, П., Херменевтични опити: От текста към действието, С. 2000.

Тодоров, Х., Очерци по философия на историята, С. 1996.

Хайдегер, М., Същности, С. 1993.

Хайдегер, М., Битие и време, С. 2005.