PHIM005 Езиците на политическите идеологии

Анотация:

В курса са представени основните политически идеологии през спецификата на техните езици. Курсът има за цел:

• да запознае студентите със специфичните ценности на различни идеологии и техните езикови изрази, както и с отнасянето им едни спрямо други.

• да очертае разнообразните интерпретации на едни и същи ценности в рамките на различните идеологии.

прочети още
Език и публичност. Философски и социологически подходи

Преподавател(и):

проф. Стефан Попов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

познават основните политическите идеологии и спецификата на техните езици.

2) могат:

• да разграничават различни идеи зад техните езикови обвивки, както и еднакви идеи облечени в различни езикови формулировки.

• да се ориентират в политическото говорене и са в състояние да дискутират върху него.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Алтермат, У., Етнонационализмът в Европа, изд. Гал-ико, 2008

Бернщайн, Ед., Предпоставките на социализма и задачите на социалдемокрацията, в: Антология по история на марксистката философия, София 1981

Дойчев М., „Политическата коректност” срещу либералната толерантност, С. 2010, изд. „Фабер”

Бауман З., Глобализацията. Последиците за човека., С. 1999, “Лик”

Бек У. Световното рисково общество, С. 1999, “Обсидиан”

Бердяев, Н., За консерватизма, в: Консерватизмът, т. І, С. 1999, “Център за социални практики” НБУ, 379-393.

Бърк, Ед., Размисли за революцията във Франция, в: Консерватизмът, т. І, С. 1999, “Център за социални практики” НБУ, 49-91.

Бърлин, А. Две схващания за свободата, в: Алтернативи на несвободата, С. 1998, “Пигмалион”, 60-123.

Германската християндемокрация, изд. Фондация Конрад Аденауер, С. 2006

Гидънс, А., Третият път, С. 2000, “Прозорец”

Класици на анархизма, Антология., изд. Кванти, С. 2003

Консерватизмът, т. І и ІІ, “Център за социални практики” НБУ, 2000

Либерализмът. Идеи за свободното общество, съст. Манолов, К., изд. Нов български университет, С. 2007

Ленин В. И., Империализмът като най-висш и последен стадий на капитализма, в: В. И. Ленин, Избрани произведения, Т. ІV, С. 1977, “Партиздат”

Макинтайър А., Добродетел ли е патриотизмът?, в: Алтернативи на несвободата, С. 1998, “Пигмалион”, 519-539.

Маркс К., Енгелс Фр., Манифест на комунистическата партия, С. 1999, “Гал-ико”.

Миног, К., От марксизма до феминизма, Консерватизмът и икономиката на свободния пазар, сп. Панорама, Гражданско общество. Идеология. Интелектуалци, 1995, стр. 188 – 191

Мусолини Б., Фашистката революция, С., 2002

Окин, С. М., Справедливост и пол, в: Алтернативи на несвободата, С. 1998, “Пигмалион”, 445-481.

Оукшот, М., Консервативната нагласа, в: Консерватизмът, т. І, С. 1999, “Център за социални практики” НБУ, 91-123.

сп. “Панорама”, бр. 1-2/ 1992, Libertas.

сп. “Панорама”, бр. 3-4/ 1992, Peccatum originalis

сп. “Панорама”, бр. 1-2/ 1993, Patria.

сп. “Панорама”, бр. 3-4/ 1993, Sacrum&Profanum.

сп. “Панорама”, 1995, Гражданско общество. Идеология. Интелектуалци.

Ранд, А., Добродетелта на егоизма, изд. МаК, С. 2008

Ролс, Дж., Политическият либерализъм, във: Философиите на капитализма, С., 1996, “Перо”, 190-238.

Тйлър, Ч., Мултикултурализъм, С. 1999, ИК “Критика и хуманизъм”

Допълнителна литаратура:

Бек У., Що е глобализация?, С. 2002, “Критика и хуманизъм”

Боббио Н., Ляво и дясно. Основни значения на едно политическо разграничение., С. 2001, “Лик”

Гелнър, Ъ., Срещи с национализма, изд. Лик, С. 2002

сп. Критика и хуманизъм, бр.3/2009, Пол и сексуалност. Култивиране на идентичностите днес

Ранд, А., За новия интелектуалец, изд. МаК, С. 2008

Ранд, А., Атлас изправи рамене, изд. МаК и изд. Изток-Запад, С. 2009

Ролс, Дж., Теория на справедливостта, С., 1996

Сантаяна, Дж., Иронията на либерализма, в: Консерватизмът, т. І, С. 1999, “Център за социални практики” НБУ, 367-379.

Симова, О., Глобализация и политика, изд. Университетска фондация, 2005 Пловдив

Тейлър, Недуразуменията. Либерално-комунитарният дебат., в: Алтернативи на несвободата, С. 1998, “Пигмалион”

Фридман, М., “Създадени равни”, във: Философиите на капитализма, С., 1996, “Перо”, 242-266.

Хайек, Фр., Принципи на либералния обществен ред, във: Философиите на капитализма, С., 1996, “Перо”, 164-188.

Хайек, Фр., “Социална” или дистрибутивна справедливост, във: Философиите на капитализма, С., 1996, “Перо”, 188-209.

Хайек, Фр., Равенство, ценност, достойнство, в: Алтернативи на несвободата, С. 1998, “Пигмалион”, 123-147.

Alter, P., Nationalismus, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1985

Anderson, B., Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso, London 1991

Мartel, L., Ecology and Society, Polity Press 1994, Ch.5 Ecology and Political Theory, http://www.sussex.ac.uk/Users/ssfa2/ecolpol.pdf

Wranke, G., Grune Ideologie. Heile – Welt – Mythen, Gesellschaftsutopien und Naturromantik als Ausdruck einer Angstbestimmten Politik, Peter Lang Publishing Group, 1998

Средства за оценяване:

Курсова работа - 50%

Есе - 50%