PHIM002 История и форми на модерната публичност

Анотация:

Целта на курса е да даде на студентите профилирани знания относно възникването, развитието, основните формите и актуалното състояние на модерната публичност. Курсът се опира на разработеното от Юрген Хабермас през 60-те години на ХХ век разбиране за публичност. Формите на публичността се изясняват в контекста на общи понятия като „способност за съждение”, „вкус”, „критика”, „демокрация”, „гражданско общество”, „свобода” и „цензура”. При осветляването на взаимозависимостите между изброените понятия се разкрива многопластовостта на понятието публичност и се изясняват онези социалните и културни условия, при които стават възможни формите и структурите на модерната публичност. Отделя се място също така и на трансформациите, които настъпват в сферата на публичността с напредващото плурализиране, сциентифициране, медиализиране и глобализиране на днешните жизнени светове. Изясняват се особеностите на публичния език. Подчертава се влиянието на новите медии.

прочети още
Език и публичност. Философски и социологически подходи

Преподавател(и):

проф. Христо Тодоров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• какво представлява публичността

• какви са основните характеристики на модерността като историческа епоха

• кои са основните форми на модерната публичност и как са се развили те

2) могат:

• да различават формите на публичността от органите на публичността.

• да разбират функциите на различните форми на публичност.

• да преценяват критично състоянието на днешната публичност.


Предварителни изисквания:
Студентите да са придобили бакалавърска степен.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Що е публичност? Публичност и медии.
 2. Юрген Хабермас за възникването на публичността в модерната епоха.
 3. Семинар: Характеристики на модерността.
 4. Особености на публичния език.
 5. Литературна публичност. Форуми на литературната публичност. Дебатиране и оценяване. Що е вкус?
 6. Политическа публичност. Институции и органи на политическата публичност.
 7. Демокрация, свобода на пресата, цензура. Що е критика?
 8. Понятие за гражданско общество. Гражданско общество и публичност.
 9. Семинар: Обществено мнение.
 10. Контрапубличности.
 11. Научна публичност. Научна журналистика
 12. Медиен монополизъм
 13. Глобализация и публичност
 14. Семинар: глобални медии
 15. Новите медии и тяхното влияние върху публичността

Литература по темите:

АДОРНО, ТЕОДОР и ХОРКХАЙМЕР, МАКС: Диалектика на Просвещението, София 1999.

АРЕНТ, ХАНА: Човешката ситуация, София 1997.

БЕЛ, ДАНИЕЛ: Културните противоречия на капитализма, София 1994.

БЕНХАБИБ, ШИЙЛА: Ситуирането на Аза, София 2002.

ВЕБЕР, МАКС: Генезис на западния рационализъм, София, 2001.

ГАДАМЕР, ХАНС-ГЕОРГ: История и херменевтика, София 1994.

ГИДЪНС, АНТЪНИ: Социология, София 2003.

ЕЛИАС, НОРБЕРТ: Относно процеса на цивилизация т. 1-2, София 1999.

КОЗЕЛЕК, РАЙНХАРТ: Пластовете на времето, София 2002.

ЛИОТАР, ЖАН-ФРАНСОА: Постмодерната ситуация, София 1996.

ОРТЕГА И ГАСЕТ, ХОСЕ: Темата на нашето време, София 2002.

РИКЬОР, ПОЛ: Конфликтът на интерпретациите т. 1, София 1998.

ТЕЙЛЪР, ЧАРЛС: Безпокойството на модерността, София 2001.

УОЛЗЪР, МАЙКЪЛ: Интерпретация и социална критика, София 1999.

ФУКО, МИШЕЛ: Генеалогия на модерността, София 1992.

ХАБЕРМАС, ЮРГЕН: , “Модерността – един незавършен проект”, в: сп. “Критика и хуманизъм” бр. 3, 1993.

ХАБЕРМАС, ЮРГЕН: , Структурни изменения на публичността, София 1996.

ХАБЕРМАС, ЮРГЕН: Философският дискурс на модерността, Плевен 1999.

ХАБЕРМАС, ЮРГЕН: Философия на езика и социална теория, София 1999.

ХАБЕРМАС, ЮРГЕН: Морал, право и демокрация, София 1999.

ХАБЕРМАС, ЮРГЕН: Постнационалната констелация, София 2003.

FRANKFURT, HARRY: Freedom of the Will and the Concept of a Person, in: Journal of Philosophy Vol. 68 (1971).

LIPPMANN, WALTER: Public Opinion, Dover Publications Inc. Mineola N.Y. 2004.

NAGEL, THOMAS: Personal Rights and Public Space, in: Philosophy and Public Affairs, Vol. 24, No. 2 (1995).

SCANLON, THOMAS: A Theory of Freedom of Expression, in: Philosophy and Public Affairs, Vol. 1, No. 2 (1972).