ITTM008 Проект: Контрастивна лингвистика

Анотация:

Технологии в писмения и устния превод

Преподавател(и):

доц. Мария Стамболиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: