MBAM114 Проект: Стратегии за организационна промяна в бизнеса

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА: В курса студентите придобиват ядро знания и умения за управление на процесите на промяна и обновяване на бизнесорганизациите в среда с висока степен на неопределеност. Изследват се проблемите свързани с прилагането на три стратегии за организационна промяна – управление чрез тотално качество (TQM), намаляване на обема (downsizing) и реинженеринг (reengineering). Разглеждат се и критичните въпроси, свързани с управлението на културните промени и динамиките на обратното приплъзване в случаите когато организациите не развиват способности за обновяване в контекста на динамично променящата се външна среда.

• Да предостави знания и умения в областта на управлението на организационната промяна;

• Да разкрие същностните характеристики и основните принципи на три стратегии за организационна промяна – управление чрез тотално качество (TQM), намаляване на обема (downsizing) и реинженеринг (reengineering);

• Да представи подходите и моделите за управление на културните промени и развиване на способности за обновяване;

• Да предостави на студентите практически знания и умения, свързани с конкретното приложение и интегрирането на стратегиите за организационна промяна.

прочети още
Бизнес развитие в мрежови индустрии: енергия, телекомуникации, транспорт

Преподавател(и):

проф. Кристиян Хаджиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Същностните характеристики на трите основни стратегии за организационна промяна прилагани от съвременните организации като фактори за устойчиво организационно развитие - управление чрез тотално качество (TQM), намаляване на обема (downsizing) и реинженеринг (reengineering);

• Моделите за управление на културните промени прилагани в реалната практика;

• Динамиките на обратното приплъзване

2) могат:

• Да прилагат стратегиите за организационна промяна, като отчитат организационната специфика;

• Да управляват организационната култура и да развиват реална съпричастност към промяната

• Да осъществяват мониторинг на критичните въпроси при управлението на промяната;


Предварителни изисквания:
• Базови знания по социално управление, управление на качеството, управление на промените и фирмена култура

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература:

1. Хаджиев, Кр., Модели за организационно съвършенство. София, НБУ, 2013

2. Хаджиев, Кр., Проектиране на високо съвършени организации. Люрен, С. 2000 г.

Допълнителна литература:

3. Хаджиев, Кр., Теория на организацията, НБУ, С., 2011

4. Илиева, С., Организационно развитие, Университетско издателство “Св.Климент Охридски”, София, 1998

Средства за оценяване:

проект - 50%

практикуми и презентации - 50%