MBAM111 Стратегии за управление на качеството

Анотация:

• В настоящия курс са представени видовете стратегически инструменти за управление на качеството, в т.ч. тяхната същност, предмет, технологични особености и методология.

• Основните цели на курса са: запознаване на студентите с методологията и научния инструментариум за стратегическо управление на качеството, осигуряване на теоретични знания и практически умения на студентите за дефиниране на същността, особеностите, основните фактори и условия, обуславящи качеството на продукцията и нейната конкурентноспособност, изучаване и интерпретиране в реална среда на основните подходи за формулиране, разработване, изпълнение и контрол на стратегиите за управление на качеството и на организациите.

прочети още
Бизнес развитие в мрежови индустрии: енергия, телекомуникации, транспорт

Преподавател(и):

доц. Кирил Радев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) ще знаят практическото изражение на:

• Същностните особености на политиките на ЕС за стратегическо развитие и управление на транспортния сектор в Общността;

• Значението и характеристики на факторите, оказващи пряко влияние върху практическото прилагане на целите и принципите на транспортната политика на ЕС;

• Съдържателните и технологичните особености на научните модели, методи, подходи и техники, приложими за целите на анализа и оценяването на изпълнението на политиките и стратегиите;

• Видовете и особеностите на компонентите на външната среда на институциите и организациите, разработващи и изпълняващи политиките и програмите за развитие на транспортния сектор в ЕС и в Р България;

• Функциите и ролите на институциите и управителните органи на стопанските организации относно ефективното и ефикасно постигане на политиките и стратегиите.

2) ще могат на практика:

• Да дефинират същността и да оценяват политиките за стратегическо развитие на транспортния сектор в страните от ЕС;

• Да идентифицират и анализират общите характеристики на политиките и стратегиите на ЕС в областта на транспорта;

• Да анализират и оценяват стратегическите алтернативи, използвайки за целта научните модели, методи, подходи и техники;

• Да изследват влиянието и динамиката на компонентите на външната среда на компетентните институции и стопанските организации от транспортния сектор;

• Да извеждат научно-практическите изисквания към ръководителите на институциите и стопанските организации относно изпълнението на транспортните политики и произтичащите от тях стратегии.


Предварителни изисквания:
• Студентите да имат знания и/или умения:

• Стратегически мениджмънт

• Организационна култура

• Управление на промените

• Управление на иновационния процес

• Производствен мениджмънт

.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКЦИЯТА. ОСНОВНИ ФАКТОРИ И УСЛОВИЯ, ОБУСЛАВЯЩИ КАЧЕСТВОТО НА ПРОДУКЦИЯТА И НЕЙНАТА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ
  2. РОЛЯТА НА СТАНДАРТИЗАЦИЯТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА КАЧЕСТВОТО: МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ВИДОВЕ, ОСОБЕНОСТИ, СТАНДАРТИ
  3. ГЕНЕРИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА КАЧЕСТВОТО. ПОДХОДИ И КОНЦЕПЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
  4. СИСТЕМЕН ПОДХОД ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА КАЧЕСТВОТО
  5. ВЪВЕДЕНИЕ В СТРАТЕГИЧЕСКИЯ МЕНИДЖМЪНТ НА КАЧЕСТВОТО. СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО. ТЕХНОЛОГИЧЕН ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА СТРАТЕГИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
  6. ФОРМУЛИРАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
  7. ТИПОЛОГИЯ НА СТРАТЕГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
  8. ИЗБОР НА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
  9. ПОДХОДИ И АЛТЕРНАТИВИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
  10. КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИИТЕ УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Литература по темите:

Основна литература:

1. Радев, к., Управление на качеството, учебник, НБУ, 2016

2. Гъргарова, А., Технологични основи и управление на качеството на продукцията на индустриалната фирма, УИ „Стопанство”, София, 1996;

3. Дюкеджиев, Г., Контрол и управление на качеството, Софтрейд, София, 2008;

4. Мирчев, М, Каменов, Я., Икономика и управление на предприятието, УИ „Стопанство”, София, 2005;

5. Мирчев, М, Основи на управлението, София, 2001;

6. Мирчев, М, Харизанова, М., „Мениджмънт”, София, 2004;

7. Палешутски, К., Мениджмънт, КФ „Форчън”, София, 1991;

8. Рибов, М., Системи за качество, УИ „Стопанство”, София, 2000.

9. Тарраго, Ф., Мирчев, М., Шереметов, Г., Стратегическо управление, УИ Стопанство, С., 1999.

10. Христов, С., Стратегически мениджмънт, УИ Стопанство, С., 2000.

11. Lester, A. Digman, Strategic Management - concepts, decision, cases, Business publications, inc, Plano, 1986.

Допълнителна литература:

1. Дракър, П., Мениджмънт за бъдещето, изд. Карива, Варна, 1997.

2. МакФорън, Д., Конкурентноспособност на фирмата в пазарни условия, изд. Информа, С., 1991 г.

3. Мирчев, М., Основи на управлението, Варна, 2001.

Средства за оценяване:

Проверката и оценката на компетенциите на студентите ще се извърши чрез текущ контрол под формата на тест и курсова работа. Предмет на оценяване ще бъдат освен овладените знания и формираните умения по дисциплината, така също и дейността на всеки студент по време на лекционните занятия (в т. ч. присъствие, активност, прилежност, дисциплина и др.). Оценяването ще се извършва по шестобалната система. Крайната оценка от текущ контрол е сума от средноаритметичната стойност на оценките от теста (с тегло 60%) и оценката от курсовата работа (с тегло 40%).