MBAM187 Конкурентоспособност и бизнес развитие

Анотация:

Курсът “Конкурентоспособност и бизнес развитие” обхваща основните принципи, теоретични постановки и практики на разглежданата тематика. Представя теорията и практиката на съвременната конкуренция, въздействието и тенденциите в интеграционните процеси и глобализацията. Поставя акцент върху двигателите на конкурентоспособността като научно-технологическата компонента, организацията на производството и търговията и др. Разглежда техниките и подходите за бизнес развитие. Наред с основните концепции и тенденции, вниманието се насочва към съвременната дискусия по проблематиката в стремеж към задълбочаване и обогатяване на нейния анализ.

Основните цели на курса са:

• да обхване комплексната картина в областта на конкурентоспособността и бизнес развитието;

• да разшири и затвърди знанията и уменията за изследване и анализ на факторните влияния върху конкурентоспособността и бизнес развитието;

• да затвърди уменията за аргументирана дискусия по въпросите за насърчаване и подобряване на конкурентоспособността;

• да формира умения за разработване на конкурентни стратегии за управление и бизнес развитие.

прочети още
Бизнес развитие в мрежови индустрии: енергия, телекомуникации, транспорт

Преподавател(и):

доц. Ангел Георгиев  д-р
доц. Юлиана Хаджичонева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• теорията и практиката на съвременната конкуренция и на измерването на конкурентоспособността;

• състоянието и определящите компоненти за ефективно и иновационно развитие;

• състоянието и тенденциите в развитието на публичната и бизнес средата във взаимовръзка с конкурентоспособността, интеграционните процеси и глобализацията;

• конкурентни стратегии за управление и бизнес развитие.

2) могат:

• да се ориентират бързо в проблематиката, касаеща конкурентоспособността и нейното подобряване и насърчаване;

• да интерпретират и анализират компонентите на бизнес средата и на конкурентоспособността, като дават аргументирани предложения за взимане на управленски решения;

• да предлагат и прилагат съвременни техники и подходи за бизнес развитие.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• в областта на основи на управлението, конкурентоспособност и бизнес среда, стратегическо управление (препоръчително).Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна:

1. Георгиева Т. и др. (2014). Анализ на конкурентоспособността на българската икономика. София: Център за изследване на демокрацията

2. Георгиев Р. (2013). Стратегиране и конкурентоспособност. София: ПринтМедия

3. Калецки А. (2013). Капитализъм 4.0: Раждането на новата икономика след кризата. София: Класика и стил

4. Портър М. E. (2004). Конкурентното предимство на нациите. София: Класика и стил

Допълнителна:

5. Ковачев А. (1997). Бизнес среда. Велико Търново: Абагар

6. Ковачев А. (2008). Развитие на икономическите системи. София: Университетско издателство “Стопанство”

7. Dunning J. H. (2013). Multinationals, Technology & Competitiveness. NY: Routledge

8. Ivanchevich J., P. Lorenzi and St. J. Skinner. (1994). Management: Quality and Competitiveness. Burr Ridge, Boston, Sydney: Irwin

9. Hitt M., R. D. Ireland and R. E. Hoskisson. (2013). Strategic Management: Competitiveness and Globalization: Cases. 10th Edition. Mason: South-Western

10. Porter М. E. (1985). Competitive Advantage : Creating and Sustaining Superior Performance. NY: The Free Press

11. Porter М. E. (1998). Competitive Strategy : Techniques for Analyzing Industries and Competitors. NY: The Free Press

12. Боева Б. (2012). Корпоративно управление и международна конкурентоспособност, Научни трудове, Том 3/2012, София: Издателски комплекс – УНСС

13. Иванов А. и Ю. Хаджичонева. (2014). Подходи за изследване на влиянието на бизнес средата върху конкурентоспособността. Бизнес средата в България. Сборник ХТМУ. София: ХТМУ

14. Илиев, Й. (2014). Процесът на реиндустриализация – стратегическо предизвикателство пред националната икономика. Икономическа мисъл. 6/2014. София: БАН

15. Стиглиц Дж. (2016). Еврото. София: Изток-Запад

16. Стиглиц Дж. (2014). Цената на неравенството. Как днешното разделено общество застрашава бъдещето ни. София: Изток-Запад

17. Стиглиц Дж. (2003). Глобализацията и недоволните от нея, София: Университетско издателство „Стопанство“. Инфодар

18. Хаджичонева Ю. (2014). Сравнителен нализ на методологическите подходи за изследване на конкурентоспособността. Сборник ХТМУ. София: ХТМУ

19. Krugman P. (1994). “Competitiveness: A Dangerous Obsession”, Foreign Affairs, March/April Issue 1994, http://www.foreignaffairs.com/articles/49684/paul-krugman/competitiveness-a-dangerous-obsession?nocache=1

20. БСК. Конкурентоспособност на България. 2013: http://www.bia-bg.com

21. БСК. Изследвания на бизнес средата: http://www.bia-bg.com

22. Национален Статистически институт: www.nsi.bg

23. International Institute for Management Development. World Competitiveness Ranking: http://www.imd.org

24. Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home

25. OECD: http://www.oecd.org

26. World Bank. Doing Business: http://www.doingbusiness.org

27. World Economic Forum. The Global Competitiveness Report: http://www.weforum.org

Средства за оценяване:

Курсът се провежда в интерактивна форма. Участието на студентите в дискусиите се отразява на текущото и на крайното оценяване.

Текущото оценяване на студентите се извършва чрез разработване на курсова работа по избрана и предварително съгласувана с преподавателя тема, представяне на резултатите от разработката и участие в дискусиите по време на курса.

Коректното използване на литературните източници е важно изискване при изготвяне на курсовите работи.