CREM001 Прозаическото изкуство:Литературните парадигми

Анотация:

Курсът е насочен към овладяването на наративните модели в прозата. Той се състои от две части. В първата се представя литературно-историческото движение на разказването. Във втората се прави опит за типология на моделите на разказване.

прочети още
Творческо писане

Преподавател(и):

доц. Морис Фадел  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Какви са повествователните модели в прозата.

2) могат:

Да анализират повествователните модели в прозата.


Предварителни изисквания:
Знания върху литературната проза, придобити в гимназиалния курс и бакалавърската степен на обучение.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Бенямин, В. “Разказвачът”, В: “Озарения”, С., 2000.

Богданов, Б., “Романът – античен и съвременен”, С., 1986.

Тодоров, Цв., “Поетика на прозата”, С., 2004.

Шкловский, В., “О теории прозы”, М., 1982.

Herman, L., Vervaek, B., Handbook of Narrative Analysis, University of Nebraska Press, 2005.

Средства за оценяване:

Дискусия, анализ, курсова работа.