MSCM076 Проект: История и култура на древна Анатолия

Анотация:

Изготвянето на проекта цели студентите да приложат на практика част от изученото през семестъра.Изработването на проект за постерна изложба, музейна експозиция или брошура, представящи древната култура на Анатолия трябва да покаже осмисляне на усвоените знания и добро познаване на анатолийските обекти и паметници.

прочети още
Средиземноморският свят: Елада, Рим и древният Близък изток

Преподавател(и):

доц. Майя Василева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Да знаят:

- основните обекти и паметници на древна Анатолия;

- основните исторически процеси в Анатолия през ІІ хил. пр. Хр.

Да могат:

- да осмислят най-важната информация и да я представят в синтезиран вид;

- да представят знанията си с илюстрации и кратки текстове.
Предварителни изисквания:
Усвояване на материал от лекционните занятия през семестъра.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Избор на тема/заглавие за постерна изложба (или брошура) на тема от древната история на Анатолия.
  2. Изготвяне на план за постерна изложба (или брошура). Обсъждане на библиографията.
  3. Подбор на визуалния материал.
  4. Изготвяне на кратки текстове за постерите (или страниците от брошурата)
  5. Представяне на проекта под формата на Power Point презентация

Литература по темите:

Василева, М. Цар Мидас между Европа и Азия. С., 2005.

Василева, М. За изобразителните формули в Тракия и Мала Азия. – МИФ 12, 2007, 102-114.

Boardman, J. The World of Ancient Art. London, 2006.

Greaves, A. Miletos. A History. Routledge. London and New York, 2002.

Greaves, A. M. The Land of Ionia. Society and Economy in the Archaic Period. Oxford, 2010.

Sasson, J. M. (ed.) Civilizations of the Ancient Near East. vol. 1-2. Peabody, 2000.

Steadman, S. R., McMahon (eds.) The Oxford Handbook of Ancient Anatolia. Oxford University Press, 2011, 500-514.