MSCM082 История и култура на Новоасирийската империя

Анотация:

• Курсът запознава студентите с основните моменти от политическата история на Новоасирийската империя.

• Курсът запознава студентите и с основните постижения на писмената и веществена култура на Двуречието през новоасирийската епоха.

• Целта на курсът е да изработи у студентите умения за осъществяването на исторически анализ в политико-исторически план и в културно-исторически план.

прочети още
Средиземноморският свят: Елада, Рим и древният Близък изток

Преподавател(и):

 Кабалан Мукарзел  

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Основните моменти в история на Новоасирийската империя и някои съседни страни, като Урарту и древен Израел.

• Основни аспекти на културата на Двуречието през новоасирийската епоха.

2) могат:

• Да анализират писмени извори свързани с политическата история, административното управление и култовете от новоасирийския период.

• Да извършват културно-исторически анализ.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в историята на Двуречието през новоасирийската епоха
 2. Писмени извори за новоасирийския период.
 3. Ранната новоасирийска епоха: 934-745 г.пр.Хр.
 4. Асирия в епохите на Тиглат-Паласар III и Саргон II: 745-705 г.пр.Хр.
 5. История и култура на Урарту
 6. Писмената култура на новоасирийската епоха
 7. Асирия в епохите на Синахериб и Асархадон 705-669 г.пр.Хр.
 8. Новоасирийската държава
 9. История и култура на древен Израел
 10. Асирия в епохата на Ашурбанипал 668-639 г.пр.Хр.
 11. Археология на новоасирийската епоха.
 12. Новоасирийската империя.
 13. Вавилония в сянката на Асирия.
 14. Религията на Асирия през новоасирийския период.
 15. Крахът на новоасирийската империя 639-609 г.пр.Хр.

Литература по темите:

• 1. Проучвания.

Димитрова, Д. Древна Месопотамия. Кратък курс лекции за студентите от специалност Арабистика. София 1994.

Крумов, Г. Висящи градини. Поезия на древния изток. София 1980.

Личковска, К., Шажинска, К. Митология на Месопотамия. София 1984.

Оппенхейм, А. Л. Древная Месопотамия. Портрет погибшей цивилизации. Москва 1980.

Пиотровский, В. Ванское царство (Урарту). Москва 1959.

Сагс, Х. Величието на Вавилон. София 1998.

Barnett, R. Sculptures from the North Palace of Ashurbanipal at Nineveh (668 – 627 BC). London 1976.

Bottero, J. Religion of Ancient Mesopotamia. Chicago and London 2001.

CAH – The Cambridge Ancient History, Vol. 3.1 - 3.2, Third Edition, 1970, Paperback Edition, 2008, Cambridge 2008.

Cogan, M. Imperialism and Religion: Assyria, Judah, and Israel in the Eight and Seventh Centuries B.C.E. Missoula and Montana 1974.

Collon, D. Ancient Near Eastern Art. British Museum, London 1995.

Liverani, M. The Ideology of the Assyrian Empire. In: Mesopotamia 7: Power and Propaganda. A Symposium of Ancient Empires. Ed. M. T. Larsen, Copenhagen 1979, 75-107.

Mieroop, M. van De. A History of the Ancient Near East ca. 3000-323 BC. Second Edition, Blackwell Publishing 2007.

Parpola, S. Assyrian Library Records. JNES 41, 1, 1983, 1-29.

Postgate, J. The Land of Assur and the Yoke of Assur. In: World Archaeology 23, 3, 1992, 247-263.

Roux, G. Ancient Iraq. Third Edition. Penguin Books 1992.

Sasson, J. Civilizations of the Ancient Near East. Vol. 1-2. Peabody 2000.

Zimansky, P. Ecology and Empire: The Structure of the Urartian State. Chicago 1985.

• 2. Извори.

Grayson, A. K. Assyrian and Babylonian Chronicles. TCS V, Locust Valley, New York 1975.

Lanfranchi, G., Parpola, S. The Correspondence of Sargon II, Part II. Letters from the Northern and Northeastern Provinces. SAA 5, Helsinki 1990.

Luckenbill, D. Ancient Records of Assyria and Babylonia. Vol. 1-2. New York 1968.

Mattila, R. Legal Transactions of the Royal Court of Nineveh, Part II. Assurbanipal through Sin-šarru-iškun. SAA 14, Helsinki 2002.

Pritchard, J. B. Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament. Third Edition with Supplement. Princeton, New Jersey 1969.

• ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Aberbach, D. Imperialism & Biblical Prophecy 750 – 500 BCE. London and New York 1993.

Black, J., Green, A. Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia. An Illustrated Dictionary. British Museum, London 1992.

Brinkman, J. Prelude to Empire. Babylonian Society and Politics 747-626 BC. Philadelphia 1984.

Forrer, E. Die Provinzeinteilung des assyrischen Reiches. Leipzig 1920.

Leick, G. The Babylonian World. New York and London 2007.

Mattila, R. The King’s Magnates. A Study of the Highest Officials of the Neo-Assyrian Empire. SAAS 11, Helsinki 2000.