MSCM055 История и култура на Ахеменидска Персия

Анотация:

Курсът цели да представи историческото и културно развитие на Ахеменидска Персия и Ахеменидската империя. Целта е да се проследят въз основа на писмените (литературни и епиграфски)сведения различни аспекти от развитието на многонационалната империя. Ще бъде разгледана политическата история на Ахеменидска Персия; ще се обърне внимание на религията и културата в империята. Ще бъде разгледан и въпроса за персийската административна система и връзката, и взаимодействието й с централната власт.

прочети още
Средиземноморският свят: Елада, Рим и древният Близък изток

Преподавател(и):

доц. Майя Василева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

да знаят:

• Основните моменти от историята на Ахеменидската държава при взаимодействието и с древните Балкани.

да могат:

• Да анализират исторически и археологически извори.

• Да правят културно-исторически анализ.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Кои са персите? Увод.
 2. Предахеменидските държави в Иран: Елам.
 3. Предахеменидските държави в Иран: Мидия.
 4. Основаване на Ахеменидска Персия. Кир ІІ.
 5. История на проучването и дешифрирането на староперсийския клинопис.
 6. Най-ранните староперсийски надписи. Бехистунският надпис.
 7. Дарий І - строителят на империята.
 8. Йонийско въстание и пръв поход на Балканите.
 9. Гръко-персийски войни. Херодот.
 10. Ранната история на Ахеменидска Персия.
 11. Ахеменидските царе след Ксеркс.
 12. Скалните гробници в Накше-Рустам.
 13. За "гръко-персийскито" изкуство.
 14. Имперската идеология.
 15. Гробниците в западна Анатолия от 5-4 в. пр. Хр.

Литература по темите:

Boardman, J. Persia and the West: An Archaeological Investigation of genesis of Achaemenid Art, 2000=

Briant, P., From Cyrus to Alexander. The History of the Persian Empire, Eisenbrauns, Winona Lake. 2002.

Brosius, M., The Persians: An Introduction. Routledge, London & New York, 2006.

Brosius, M., Women in Ancient Persia (559-331 BC), Oxford Classical Monographs. Oxford, Clarendon Press, 1996.

Cahill, N. D. (ed.) Love for Lydia. A Sardis Anniversary Volume Presented to Crawford H. Greenwalt, Jr.Cambridge, MA, London, 2008.

Cook, J.M. The Persian Empire, London, 1983.

Curtis, J., N. Tallis (eds.) Forgotten Empire. The World of Ancient Persia. The British Museum, 2005.

Delemen, I. The Achaemenid Impact on Local Populations and Cultures in Anatolia (Sixth - Fourth Centuries B.C.). Papers presented at the International Wprkshop, Istanbul 20-21 May 2005. Turkish Institute of Archaeology, 2007.

Dusinberre, E. R. M. Satrapal Sardis:Achaemenid Bowls in an Achaemenid Capital. - AJA 103.1, 1999, 73-102.

Kent, R. Old Persian. Grammar, Texts, Lexicon, New Haven, 1950.

Miller, M. C. Athens and Persia in the Fifth Century BC. A Study in Cultural Receptivity. Cambridge University Press, 2004.

Nieling, J., E. Rehm (eds.), Achaemenid Impact in the Black Sea. Communication of Powers (Black Sea Studies 11), Aarhus Univ. Press, Aarhus, 2010. (http://www.pontos.dk/publications/books/BSS%2011)

Olmstead, A.T. The History of Persian Empire, Chicago, 1948.

Дандамаев, М.А. Политическая история Ахеменидской державы, Москва, 1985.