MSCM020 Хититското царство

Анотация:

Анатолия през ІІ хил. пр. Хр., доминирана от политическата мощ на Хититското царство. Клинописните архиви на Хатуса предоставят богат материал за разглеждане на контактите и взаимодействията на хититите със семитския свят, с Митани, Египет и Северна Сирия. От друга страна дискусиите за контактите с микенския свят и за идентификацията на Ахиява очевидно ще продължат. Политическото и културно наследство на хититите в Анатолия и в нео-хититските царства дава отражение върху развитието на политическите структури и културите в Анатолия през І хил. пр. Хр.

прочети още
Средиземноморският свят: Елада, Рим и древният Близък изток

Преподавател(и):

доц. Майя Василева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

• Да познават основните моменти в историческото развитие на Хититското царство.

• Да могат да правят исторически и културноисторически анализ на древни общества от подобен тип. Да прилагат знанията си в сравнителен исторически анализ.
Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Откриването на клинописния архив в Боазкьой/Хатуса: история на проучванията.
 2. Характер на текстовете в хититските архиви.
 3. Най-ранните индоевропейци в Анатолия: хитити, лувийци и палайци.
 4. Периодът на асирийските търговски колонии в Анатолия.
 5. Ранната история на Хититското царство.
 6. Хититският царски двор.
 7. Новохититското царство или Хититската империя.
 8. Хититската политика, дипломация и културни взаимодействия.
 9. Лувийците в културно-историческия контекст на Анатолия през ІІ-І хил. пр. Хр.
 10. Хититското царство в контекста на древния Изток.
 11. Срещата на хититския и микенския свят.
 12. Богът на бурята – митология и религия на хититите.
 13. Хититският култ и ритуал.
 14. Хититското културно и политическо наследство в Северна Сирия през І хил. пр. Хр.
 15. Хититска Анатолия.

Литература по темите:

ОСНОВНИ СЪЧИНЕНИЯ:

Василева, М. Цар Мидас между Европа и Азия. С., 2005.

Венедиков, Ив. Раждането на боговете. С., 1992.

Димитров, П. Индоевропейски езици и култура. Университетско издателство „св. Климент Охридски”, София, 2007.

Попко, М. Митология на хетска Анатолия. С., 1983.

Billie Collins, J. The Hittites and their World. Atlanta, 2007.

Bryce, T. The Kingdom of the Hittites. Clarendon Press, Oxford, 1998.

Bryce, T. Life and Society in the Hittite World. Oxford University Press, 2002.

Bryce, T. Letters of the Great Kings of the Ancient Near East. The Royal Correspondence of the Late Bronze Age. Routledge, London and New York, 2003.

Bryce, T. The World of the Neo-Hittite Kingdoms. Oxford, 2012.

Gurney, O.R. Some Aspects of Hittite Religion. Oxford, 1977.

Hoffner, H. A. Hittite Myths. Scholars Press, Atlanta, 1998.

Kuhrt, A. The Ancient Near East c. 3000-300 BC. 1-2. Routledge, London and New York, 1995.

Sasson, J. M. (ed.) Civilizations of the Ancient Near East. vol. 1-2. Peabody, 2000.

Steadman, S. R., McMahon (eds.) The Oxford Handbook of Ancient Anatolia. Oxford University Press, 2011, 500-514.

Средства за оценяване:

Тест. Есе.