SSPM056 Практика: Усвояване на добри практики в неправителствени организации

Анотация:

Целта на курса е да даде на студентите практически опит, свързан с работата на неправителствените организации. На базата на придобити теоретични познания за обществените функции и дейностите на НПО студентите трябва да се включат и да се запознаят отблизо с работата две НПО, работещи в социалния и образователния сектор като първоначално наблюдават непосредствено тяхната работа, а после се включат в нея, изпълнявайки краткосрочни задачи в рамките на малки екипи.

прочети още
Социално предприемачество

Преподавател(и):

проф. Христо Тодоров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Каква е вътрешната организация на две НПО, работещи в социалния и образователния сектор;

• как се разпределят, изпълняват и отчитат задачите на тези НПО;

• каква е системата за оценка на качеството и за подобряване на дейността на оргзнозциите.

2) могат:

• да разбират и анализират задачите на НПО и да намират пътища за тяхното изпълнение;

• да участват в дейността по изпълнението на тези задачи


Предварителни изисквания:
Студентите да са придобили бакалавърска степен.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Запознаване със задачите дейността и структурата на НПО в социалната област
  2. Работа в екип по изпълнението на определена задача от дейността на НПО в социалната област.
  3. Оценка и отчитане на собствения принос на студента по изпълнението на определена задача от дейността на НПО в образователната област.

Литература по темите:

1. ГЕНОВА, ЯНА (съст.): сп. Критика и хуманизъм, кн. 16 „Мултикултурализмът”, 2/2003.

2. ДАЙНОВ, ЕВГЕНИЙ (съст.): Гражданско общество и развитие. Участието на неправителствените организации в регионалното развитие в началото на новия век, София 2001.

3. ДЪРЖАВАТА и нестопанските организации като партньори : Сътрудничество в областта на социалните услуги и механизми за държавно финансиране на НСО : Примерни модели, София 2000.

4. КРЪСТАНОВА, РАДОСВЕТА: Зеленото движение и зелените партии в България : Между интеграция в системата и системна промяна, София 2012.

5. МЛАДЕНОВА, ВЕРА (съст.): Гражданският контрол в Република България: принципи, параметри, практики, София 1999.

6. НАПРЕДЪКЪТ на България по пътя за членство в Европейския съюз през 2000 г. - поглед от неправителствения сектор, София 2000.

7. СМРИКАРОВА, СТОЯНКА: Институционално изграждане на неправителствени организации : Семинар : Сборник доклади, София 2001.

Средства за оценяване: