SSPM003 Неправителствени организации

Анотация:

Курсът си поставя за цел да запознае студентите със същността, обществените функции, дейностите и спецификата на неправителствените организации (НПО). Разглежда се правната уредба на неправителствения сектор в България и се представят взаимоотношенията на НПО с държавните институции. Подчертава се значението на НПО за развитието на демокрацията. Специално се разглежда приносът на НПО за успешното интегриране на България в ЕС.

прочети още
Социално предприемачество

Преподавател(и):

проф. Христо Тодоров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• какво представляват НПО и какви са техните обществени задачи;

• каква е правната уредба на НПО в България и какви са представят взаимоотношенията на НПО с държавните институции

• кои са основните области на дейност на НПО;

• какво е значението на НПО за успешното интегриране на България в ЕС.

2) могат:

• да разбират и оценяват обществените функции на НПО;

• да анализират състоянието и перспективите на НПО;

• да участват в дейностите на НПО.


Предварителни изисквания:
Студентите да са придобили бакалавърска степен.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Гражданско общество и държава
 2. Гражданско общество и демократично управление
 3. Гражданско общество и НПО. Гражданско участие
 4. Икономика и НПО
 5. Джон Лок „Втори трактат за управлението”
 6. НПО в областта на културата и изкуствата
 7. НПО в образованието
 8. Правозащитни НПО
 9. Екологични НПО
 10. Спортни НПО
 11. НПО и здравеопазване – организации на пациенти
 12. НПО и интеграция на етническите малцинства
 13. Гражданско общество и регионално развитие.
 14. Гражданско общество и европейска интеграция
 15. НПО с наднационална активност

Литература по темите:

1. БЪРК, ЕДМЪНД: Размисли за революцията във Франция, София 2000.

2. ГЕНОВА, ЯНА (съст.): сп. Критика и хуманизъм, кн. 16 „Мултикултурализмът”, 2/2003.

3. ДАЙНОВ, ЕВГЕНИЙ (съст.): Гражданско общество и развитие. Участието на неправителствените организации в регионалното развитие в началото на новия век, София 2001.

4. ДЪРЖАВАТА и нестопанските организации като партньори : Сътрудничество в областта на социалните услуги и механизми за държавно финансиране на НСО : Примерни модели, София 2000.

5. ЗНЕПОЛСКИ, БОЯН (съст.): сп. Критика и хуманизъм, кн. 23 „Призракът на народа”, 1/2007.

6. ЙОТОВ, СТИЛИЯН (съст.): Философия на правата, София 2009.

7. КИШ, ЯНУШ (съст.): Алтернативи на несвободата, София 1998.

8. КРЪСТАНОВА, РАДОСВЕТА: Зеленото движение и зелените партии в България : Между интеграция в системата и системна промяна, София 2012.

9. ЛОК, ДЖОН: Два трактата за управлението, София 1996.

10. МАДИСЪН, ДЖЕЙМС, ХАМИЛТЪН, АЛЕКСАНДЪР, ДЖЕЙ, ДЖОН: Федералистът, София 1997.

11. МАЙЕР, ХАНС И ДЕНЦЕР, ХОРСТ (съст.): Класици на политическото мислене, София 2009.

12. МЛАДЕНОВА, ВЕРА (съст.): Гражданският контрол в Република България: принципи, параметри, практики, София 1999.

13. МИЛ, ДЖОН СТЮЪРТ: За свободата, София 1993.

14. НАПРЕДЪКЪТ на България по пътя за членство в Европейския съюз през 2000 г. - поглед от неправителствения сектор, София 2000.

15. СМРИКАРОВА, СТОЯНКА: Институционално изграждане на неправителствени организации : Семинар : Сборник доклади, София 2001.