SSPM002 Гражданското общество

Анотация:

Курсът запознава студентите с възникването на гражданското общество и на неговите принципи в епохата на европейската модерност, както и неговата основополагаща контролна роля в съвременните представителни демокрации. Обсъждат се основните му характеристики и институционални форми, както и съвременното му състояние в България и ЕС. Разглеждано бива също състоянието на гражданското образование в образователните институции, както и по-общо – като елемент на съвременната публичност.

прочети още
Социално предприемачество

Преподавател(и):

проф. Димитър Вацов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните характеристики на гражданското общество и институционалните форми в неправителствения сектор, както и техните надзорни функции спрямо държавата;

Общата институционална уредба на гражданските организации и на гражданското образование в България.

2) могат:

да анализират и обсъждат проблеми на съвременното гражданско общество и образование.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. В началото се въвеждат базисни теоретични инструменти, позволяващи анализ на възникването и функционирането на гражданското общество и на неговите основни принципи като специфика на епохата на европейската модерност. След това обаче курсът се ориентира към практически насочени занимания и според конкретните възможности през съответната година - НПО и социални предприятия, ангажирали се да сътрудничат на програмата - се ориентира мъм анализ на техния предмет на дейност.

Литература по темите:

Аристотел 1995, Политика, Издателство “Отворено общество” – София.

Бърлин, И. 2000. Четири есета за свободата, Ун. изд. “Св. Кл. Охридски”, София.

Варджийска, Е. (2011) Сравнително изследване на учителски практики в обучението по литература и гражданско образование. Достъпна на http://seal-sofia.org/userfiles/file/Vardjiyska_EINM.pdf.

Вацов, Д. (2011) „Има ли гражданско образование в българското училище днес?“. Критика и хумавизъм, кн. 37, 2/2011. Достъпна на: http://hssfoundation.org

Вацов, Д. и др. 2017. Антидемократичната пропаганда в България. Информационни сайтове и печатни медии: 2013-2016.

Констан, Б. 2002. Курс по конституционна политика, т. 1, София.

Лок, Дж. 1996. Два трактата за управлението, Гал-Ико, София.

Мил, Дж. Ст. 1993. За свободата, София.

Платон. Държавата. София, 1981.

Хабермас, Ю. 1995. Структурни измемения на публичността, Ун. изд. “Св. Кл. Охридски”, София.

Хранова, А. (2011) Изследванията на учебниците по история у нас (1989-2009). Достъпна на http://seal-sofia.org/userfiles/file/Albena_EIHM.pdf.

Grammes, T. (2011) Nationalism, Patriotism, Citizenship and beyond – Editorial. Journal of Social Science Education. Vol. 10, No. 1, pp. 2-11.

Hranova, A. (2011) History Education and Civic Education: The Bulgarian Case. Journal of Social Science Education. Vol. 10, No. 1, pp. 33-43.

Arendt, Hannah. On Violence. New York: Harvest Books, 1970.

Arendt, Hannah. The Human Condition. Chicago: University of Chicago Press, 1958.

Aristotle. The Politics. Translated by Barker, Sir Ernest. Oxford: Oxford University Press, 1995.

Berlin, Isaiah. Four Essays on Liberty, Oxford University Press, 1969.

Fraser, Nancy. “Parity: the Grammar of Contestation” (Interview with Nancy Fraser by Dimitar Vatsov). Critique & Humanism, vol. 46, No. 2/2016.

Hobbes, Thomas. Leviathan. Oxford: Oxford University Press, 2012.

Locke, John. The Works of John Locke, vol. 4. Oxford: Oxford University Press, 1824.

Mouffe, Chantal. The Democratic Paradox. London: Verso, 2009.

Sartori, Giovanni . The Theory of Democracy Revisited. Chatham, N.J: Chatham House, 1987.

Vatsov, Dimitar et al. The Anti-Democratic Propaganda in Bulgaria: News Websites and Print Media, 2013-2016. http://hssfoundation.org/en/anti-liberal-discourses-and-propaganda-messages-in-bulgarian-media/

Средства за оценяване:

анализ